Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της φυτοκομίας και της δασοκομίας

Keywords:

Ο εν λόγω μη δεσμευτικός οδηγός παρέχει πληροφορίες και παραδείγματα ορθών πρακτικών αναφορικά με την εφαρμογή οδηγιών για την ασφάλεια και την υγεία, σε συνδυασμό με άλλα απαραίτητα στοιχεία, όπως διευκρινίσεις και πρακτικά παραδείγματα επικινδυνότητας και κινδύνων σε όλα τα στάδια γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασοκομικών εργασιών. Ο οδηγός σχεδιάστηκε για να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως αγρότες, επιβλέποντες (ειδικά σε ΜΜΕ), εργοδότες, εργαζομένους, τους εκπροσώπους τους κ.ά., να εφαρμόζουν οδηγίες και να διαχειρίζονται ορθά την πρόληψη των κινδύνων που απορρέουν από την εργασία. Περιλαμβάνει επίσης συνοπτική παρουσίαση των διάφορων οδηγιών της ΕΕ, εγγράφων αναφοράς και βιβλιογραφίας από φορείς πληροφόρησης, γλωσσάριο, κατάλογο βασικών ερωτημάτων και θεματικό κατάλογο, πίνακα με πρακτικά παραδείγματα και γενικό πίνακα με τα καθήκοντα των ενδιαφερομένων. Ο οδηγός παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα ορθής πρακτικής τα οποία επιλέχθηκαν από τους ήδη υπάρχοντες οδηγούς των κρατών μελών της ΕΕ ή σχεδιάστηκαν ειδικά για τον συγκεκριμένο οδηγό. Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή σε όλες τις γλώσσες.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | ro | sk | sl | sv |