Πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: παραδείγματα πρωτοβουλιών, πρακτικών και εργαλείων

Keywords:

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες συνδέεται συνήθως με χαμηλότερη πρόσβαση σε μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές μορφές εργασίας. Με περισσότερες από 500 ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας (DLP) που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ, υπάρχει περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων στις διαδικτυακές πλατφόρμες όπου η εργασία διεξάγεται ηλεκτρονικά ή μέσω της πλατφόρμας.

Η μελέτη εξετάζει τις σημαντικές πρωτοβουλίες για την ΕΑΥ που έχουν αναληφθεί από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης πολιτικής, των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας, των κοινωνικών εταίρων και των ίδιων των εργαζομένων σε πλατφόρμες, με στόχο τη βελτίωση των εργασιακών εμπειριών και της ευημερίας όσων εργάζονται σε πλατφόρμες. Επιπλέον, η έκθεση συγκεντρώνει και περιγράφει μια σειρά συστάσεων πολιτικής.

Μεταφόρτωση in: en