Διαχείριση των φαρμάκων για τη βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας από πλευράς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Keywords:

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τους κινδύνους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που ενέχουν τα φάρμακα για τη βελτίωση των επιδόσεων στον χώρο εργασίας.

Στόχος είναι να γίνει κατανοητό το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση φαρμάκων για τη βελτίωση των επιδόσεων. Εξετάζονται, για παράδειγμα, οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες ένας εργαζόμενος είναι πιθανό να πάρει τέτοια φάρμακα, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των περιστατικών από τα μέσα ενημέρωσης.

Τα πορίσματα απευθύνονται στα διευθυντικά στελέχη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και αποσκοπούν στο να ενθαρρυνθεί η συζήτηση και να εξεταστούν οι συνέπειες.

Μεταφόρτωση in: el | en | hr | hu | lv | sl |