Διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας — στοιχεία από τη δεύτερη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2)

Keywords:

Στην έκθεση περιγράφεται το πώς η δέσμευση της διοίκησης και η εκπροσώπηση των εργαζομένων στη διαχείριση της ΕΑΥ μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την πιθανότητα εφαρμογής ορθών πρακτικών σε μια επιχείρηση.

Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη παροχής στήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον τομέα της ΕΑΥ, σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας κατά την περίοδο 2014–2020 και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η τάση των οργανισμών να επικεντρώνονται περισσότερο στις παραδοσιακές πτυχές «ασφάλειας» της ΕΑΥ παρά στους κινδύνους για την υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους θεωρήθηκε τομέας προς εξέταση, κυρίως μεταξύ των ΜΜΕ και σε ορισμένους κλάδους.

Μεταφόρτωση in: en