Πορίσματα των επιθεωρητών εργασίας σχετικά με τα επαγγέλματα και τους τομείς δραστηριότητας που θεωρείται ότι παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο στην Ευρώπη: μια έρευνα του EU-OSHA-της SLIC

Keywords:

Στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, απαιτούνται νέες προοπτικές ώστε να αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες ανησυχίες στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), ενώ η συλλογή πρωτογενών δεδομένων απευθείας από την πηγή είναι απαραίτητη. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της πρωτοποριακής έρευνας του EU-OSHA – της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC), η οποία αξιοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη των επιθεωρητών εργασίας, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν επαγγέλματα και τομείς δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την αποτελεσματική στόχευση των δράσεων και την ενημέρωση των φορέων κατάρτισης. Επιπλέον, τα πορίσματα μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό των τομέων που χρήζουν προσοχής και στον καθορισμό αποτελεσματικών μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Τονίζεται επίσης ο ρόλος των επιθεωρητών εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Μεταφόρτωση in: en