Ενημερωτικό δελτίο: Νομοθετικό πλαίσιο για τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου για τις επικίνδυνες ουσίες στους χώρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση κυρίως σε τρεις ευρωπαϊκές οδηγίες: στην οδηγία πλαίσιο για την ΕΑΥ, στην οδηγία για τους χημικούς παράγοντες (CAD) και στην οδηγία για τις καρκινογόνες και τις μεταλλαξιγόνες ουσίες, (CMD).

Επισημαίνονται επτά βήματα για την πρόληψη των κινδύνων και παρέχεται μια σειρά από δωρεάν διαδραστικά ηλεκτρονικά εργαλεία για ευκολότερη εκτίμηση των κινδύνων, όπως το OiRA.

Προωθούνται επίσης η αρχή STOP, η ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης καθώς και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μετά την επισήμανση των κινδύνων.

Μεταφόρτωση in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |