Περίληψη: Υφιστάμενα και αναδυόμενα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης της περίθαλψης σε επίπεδο κοινότητας και της περίθαλψης κατ' οίκον

Keywords:

Στην περίληψη αυτή παρουσιάζονται τα υφιστάμενα και αναδυόμενα ζητήματα ΕΑΥ για τους εργαζόμενους στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους τα ζητήματα αυτά επηρεάζουν τόσο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων όσο και την ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε συνδυασμό με τη διανομή ερωτηματολογίου σε επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης να συγκριθούν με τις εμπειρίες των επαγγελματιών. Στην έκθεση περιγράφονται επίσης οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών, η γήρανση του εργατικού δυναμικού, η αυξανόμενη χρήση τεχνολογίας που απαιτεί νέες δεξιότητες και η εφαρμογή νέων μεθόδων περίθαλψης για την αντιμετώπιση πολλαπλών χρόνιων παθήσεων. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η αυξανόμενη ανάγκη για μακροχρόνια περίθαλψη στρέφουν το ενδιαφέρον από το ελεγχόμενο νοσοκομειακό περιβάλλον στην περίθαλψη σε επίπεδο κοινότητας και στην περίθαλψη κατ΄οίκον. Το εργασιακό περιβάλλον εντός του οποίου παρέχεται η κατ' οίκον περίθαλψη είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έλλειψης χώρου και κατάρτισης, της μοναχικής φύσης της εργασίας, της ελάχιστης ή ανύπαρκτης εποπτείας και του βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος είναι παρόμοιος με τον βαθμό επικινδυνότητας στα νοσοκομεία, χωρίς όμως να είναι δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Μεταφόρτωση in: cs | de | el | es | fi | fr | hr | hu | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |