Εκπαίδευση – στοιχεία από την Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER)

Keywords:

Από μια μελέτη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις και μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη προέκυψε ότι οι κίνδυνοι ΕΑΥ που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας είναι συνήθως ψυχοκοινωνικοί και σχετίζονται με μυοσκελετικές παθήσεις.

Ο τομέας μπορεί να επωφεληθεί από μια δυναμικότερη ανταπόκριση όσον αφορά τη διαχείριση της ΕΑΥ, ένα υψηλότερο επίπεδο επίγνωσης των κινδύνων καθώς και από την ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων, την κατάρτιση του προσωπικού και τον διορισμό εκπροσώπων ΕΑΥ.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης μια σειρά ειδικών τομεακών δεικτών πολιτικής για τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Μεταφόρτωση in: en