Ψηφιοποίηση και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία – ένα ερευνητικό πρόγραμμα του EU-OSHA

Keywords:

Στο παρόν φυλλάδιο συνοψίζονται οι εργασίες του EU-OSHA για την ψηφιοποίηση και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) — μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ένα έργο ανάλυσης προοπτικών, μια σημαντική επισκόπηση της ΕΑΥ και η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας». Διερευνώνται οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και το πώς διαμορφώνει τον εργασιακό βίο, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Επίσης, εξετάζονται οι προκλήσεις για την ΕΑΥ και οι τρόποι αντιμετώπισής τους προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, μεταξύ άλλων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η ψηφιοποίηση αλλάζει ταχύτατα τον κόσμο της εργασίας. Στόχος του ερευνητικού προγράμματος του EU-OSHA είναι να παράσχει στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, στους ερευνητές και στους χώρους εργασίας αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην ΕΑΥ, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |