Έλεγχος της έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες κατά τη χρήση χειρουργικών εργαλείων και οργάνων

Keywords:

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη αφορά νοσηλευτικό ίδρυμα στη Λετονία το οποίο έκρινε ότι τα επίπεδα έκθεσης των υπαλλήλων του στο αιθυλενοξείδιο ήταν μη αποδεκτά. Ένα από τα μέτρα που εφάρμοσε το νοσηλευτικό ίδρυμα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ήταν να κατασκευάσει χωριστό κτίριο στο οποίο όλες οι επικίνδυνες χημικές ουσίες φυλάσσονται πλέον σε πυρίμαχα ερμάρια. Επίσης, όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν πλέον ενδελεχή εκπαίδευση όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας για τον χειρισμό των χημικών ουσιών και τους τρόπους ορθής χρήσης τους.

Μεταφόρτωση in: en