Πλαίσια και μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ - έργο SESAME

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρέχει κριτική επισκόπηση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Αναδεικνύει τη σημασία των ΠΜΜΕ για την οικονομία και την κοινωνία, αλλά και το ότι υπάρχουν σοβαροί και βάσιμοι λόγοι ανησυχίας σε ό,τι αφορά την ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που υποδεικνύουν την ύπαρξη υψηλότερου κινδύνου πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και θανάτων στις ΠΜΜΕ σε σύγκριση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Συζητούνται οι κύριες αιτίες του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμένων πόρων των ΠΜΜΕ και της θέσης τους στην οικονομία. Τέλος, η έκθεση αναδεικνύει τα σημαντικά κενά γνώσης, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση των μέτρων ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ.

Μεταφόρτωση in: en