Εκστρατεία « Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας » 2020-2022

Η εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022, με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση», αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις που συνδέονται με την εργασία και στη διάδοση πληροφοριών για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Η εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από επίσημους εταίρους της εκστρατείας και εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Η εκστρατεία έχει τους εξής έξι κύριους στόχους:

  • Να προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της πρόληψης των ΜΣΠ μέσω της παροχής στοιχείων και αριθμών που αφορούν την έκθεση στις ΜΣΠ και τον αντίκτυπό τους στα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία·
  • Να προάγει την εκτίμηση κινδύνων και τη διαχείριση των ΜΣΠ μέσω της πρόληψης καθώς και μέσω της παροχής πρόσβασης σε σχετικά εργαλεία, καθοδήγηση, οπτικοακουστικό και άλλο υποστηρικτικό υλικό·
  • Να καταδείξει ότι οι ΜΣΠ αποτελούν πρόβλημα για όλους αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία·
  • Να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους παράγοντες κινδύνου·
  • Να υπογραμμίσει τη σημασία της υποστήριξης των εργαζομένων με χρόνιες ΜΣΠ για την επανένταξη και την παραμονή τους στην εργασία, και να καταδείξει με ποιους τρόπους μπορεί αυτό να επιτευχθεί·
  • Να ενθαρρύνει την αποτελεσματική συνεργασία, φέρνοντας σε επαφή διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών.