Ποιοι είναι οι αποδέκτες του έργου του EU-OSHA;

Τα 25 τελευταία χρόνια, ο EU-OSHA έχει αναπτύξει και κινητοποιήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο εταίρων με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Ποιοι ήταν οι αποδέκτες αυτών των 25 ετών δράσης;

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ο EU-OSHA ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει έναν απλό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό σκοπό: την οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς, υγιεινού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Στόχος του είναι η βελτίωση της γνώσης καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας και η προώθηση βελτιώσεων στον τομέα της ΕΑΥ, προσεγγίζοντας φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και χώρους εργασίας και παρέχοντας έγκυρες πληροφορίες και πρακτικά εργαλεία.

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, οι δε πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν από μόνες τους ένα εντυπωσιακό ποσοστό 95%. Ως εκ τούτου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ιδίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ), αποτελούν το βασικό κοινό του EU-OSHA: σε αυτές απασχολείται πάνω από το ήμισυ του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ατυχημάτων και άλλων προβλημάτων ΕΑΥ.
Ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο σε πολιτικές στον τομέα της ΕΑΥ, η τάση αυτή δεν παρατηρείται προφανώς σε πολλές ΜΜΕ, πιθανώς λόγω της εκλαμβανόμενης ή της πραγματικής έλλειψης πόρων και της συχνά ανεπαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση της ΕΑΥ.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Το 2001, η ΕΕ θέσπισε προγράμματα χρηματοδότησης, καθώς διαπίστωσε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τον «κινητήριο μοχλό» της Ευρώπης και χρειάζονται στήριξη. Κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο EU-OSHA υιοθέτησε αυτά τα προγράμματα και ανέπτυξε ένα παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο διήρκεσε από το 2001 έως το 2003.

Ήδη κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του προγράμματος, παρείχε στήριξη σε 51 έργα, με επιχορηγήσεις που κυμαίνονταν από 25.000 EUR έως 190.000 EUR και ανέρχονταν συνολικά σε 5 εκατ. EUR. Πάνω από μισό εκατομμύριο ΜΜΕ επωφελήθηκαν από αυτή την πρωτοβουλία ενώ παραδόθηκαν περισσότερες από 15.000 ώρες μαθημάτων κατάρτισης και σεμιναρίων για την ευαισθητοποίηση σε θέματα κινδύνου και ορθής πρακτικής. Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημοτικότητα του προγράμματος αυξήθηκε και, ήδη κατά το δεύτερο έτος του, είχαν επωφεληθεί έως και 700.000 ΜΜΕ.

Αυτά τα προγράμματα χρηματοδότησης παρείχαν τη δυνατότητα στον Οργανισμό να προσεγγίσει πολλές ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της ύπαρξής του και όχι μόνο να συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ΕΑΥ, αλλά και να βελτιώσει το προφίλ του Οργανισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που επιδιώκει να στηρίξει.

Οι ΠΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς αποδέκτες του έργου του EU-OSHA. Μετά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, την οποία διοργανώνει ο Οργανισμός από το 2000, και στη συνέχεια τις ετήσιες ενημερωτικές εκστρατείες για την ΕΑΥ, οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» - οι οποίες αποτελούν εμβληματικό έργο του EU-OSHA - συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των προσπαθειών του Οργανισμού να προσεγγίσει τις μικρές επιχειρήσεις. Οι εν λόγω διετείς εκστρατείες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ΕΑΥ μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της παραγωγής και διάδοσης ενημερωτικού υλικού και πρακτικών εργαλείων και πόρων. Όλο το υλικό της εκστρατείας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύληπτο και να προσφέρεται δωρεάν. Ως εκ τούτου, είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες ενδέχεται να δυσκολεύονται να διαθέσουν χρόνο και χρήμα στην ΕΑΥ.

Η πρώτη από τις αυτές τις διετείς εκστρατείες διοργανώθηκε το 2008 και ήταν επικεντρωμένη στην εκτίμηση κινδύνων, στην οποία στηρίζεται κάθε αποτελεσματική πρακτική στον τομέα ΕΑΥ. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα OiRA (διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου). Το OiRA προορίζεται ειδικά για την υποστήριξη των MME. Επιτρέπει τη δημιουργία διαδικτυακών τομεακών εργαλείων τα οποία καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Το OiRA έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα πολλές χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις να διενεργήσουν εκτιμήσεις κινδύνου με απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

© EU-OSHA - EU-OSHA’s high-level conference on safety and health in MSEs - 19 Ιουνίου 2018, Βρυξέλλες

Τον Ιούνιο του 2018, ο EU-OSHA διοργάνωσε διάσκεψη στις Βρυξέλλες σχετικά με τη βελτίωση της ΕΑΥ στις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης. Ενδιαφερόμενα μέρη από την ΕΕ καθώς και εθνικά και διεθνή ενδιαφερόμενα μέρη συζήτησαν τα συμπεράσματα του τριετούς έργου SESAME (Safe Small and Micro Enterprises - Ασφαλείς Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις). Μια βασική σύσταση ήταν η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και ο συντονισμός των προσπαθειών τους, κατά την προσέγγιση των MME. Το έργο παρουσίασε επίσης πληθώρα παραδειγμάτων ορθής πρακτικής, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΠMME σε περισσότερους από 60 κλάδους.

Ποιος άλλος;

Μολονότι οι ΜΜΕ αποτελούν το βασικό κοινό-στόχο του έργου του EU-OSHA, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τους μόνους αποδέκτες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται επίσης:

  • υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο
  • εργαζόμενοι και εργοδότες καθώς και οι εκπρόσωποί τους
  • επαγγελματίες και ερευνητές του κλάδου ΕΑΥ
  • εθνικές κυβερνήσεις.

Είναι σαφές ότι ο αριθμός των αποδεκτών του έργου του EU-OSHA είναι τεράστιος. Ωστόσο, ο στόχος του Οργανισμού εξακολουθεί να είναι περισσότερο σαφής και καίριος από ποτέ: οι χώροι εργασίας στην Ευρώπη να γίνουν πιο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικοί.