Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για αγγελίες συγκεκριμένων θέσεων εργασίας ή πρακτικής άσκησης, αλλά δεν γίνονται αποδεκτές αυθόρμητες αιτήσεις.

Συνεπώς, ο Οργανισμός δεν θα παραλαμβάνει ούτε θα απαντά σε αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας ή σε αυθόρμητα αιτήματα για πρακτική άσκηση.