Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019

Keywords:

V brožuře jsou uvedeny oceněné a doporučované příklady inovativních přístupů ke správné praxi, které přijaly organizace napříč Evropou k odstranění nebo snížení expozice pracovníků nebezpečným látkám. Příklady překračují rámec pouhého splnění zákonných požadavků a jsou jasným důkazem o přínosech, které má přijetí proaktivního přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nastolení kultury prevence za účasti pracovníků, vedení společnosti a odborníků.

Všechny příklady dodržují posloupnost preventivních opatření a uplatňují zásadu STOP, jež upřednostňuje odstranění a substituci a kolektivní opatření před osobními ochrannými opatřeními. Tato opatření jsou udržitelná v průběhu času a lze je přenést na další podniky, odvětví a členské státy, přičemž zajišťují přidanou hodnotu stávajících postupů a současně zohledňují potřeby většiny evropských podniků, tj. malých a středních podniků (MSP).

Stáhnout in: en | fr |