Hlavní zprávy

Využívání systémů pro řízení pracovníků založených na umělé inteligenci může pomoci vytvořit zdravá a bezpečná pracovní místa a pracoviště, ale může přinášet i rizika pro pracovníky, jako je intenzivnější práce, ztráta kontroly práce a dehumanizace. Nová zpráva poukazuje na rizika a příležitosti v oblasti BOZP související s těmito systémy. Zahrnuje analýzu statistických údajů z...

V Evropském průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) pro rok 2019 byla za nově vznikající problematiku v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jasně označena digitalizace. Navzdory rostoucí míře využívání robotů, laptopů, chytrých telefonů nebo nositelných zařízení však na méně než jednom ze čtyř pracovišť (24 %) probíhají diskuse o možném...

Z výsledků vyplývá, že 86 % respondentů je spokojeno s prací agentury EU-OSHA a považuje její činnost za relevantní, užitečnou a přínosnou. 88 % zúčastněných stran, které se zapojily do průzkumu, hodnotí přispění agentury EU-OSHA ke zvyšování povědomí o rizicích v oblasti BOZP a souvisejících řešeních kladně. Činnost agentury EU-OSHA nachází využití při tvorbě politik v EU i na...

Každý měsíc se prostřednictvím našeho elektronického zpravodaje OSHmail dostane mnohojazyčný souhrn on-line zpráv o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) k tisícům přihlášených odběratelů v celé Evropě. Srdečně děkujeme všem našim odběratelům za jejich důvěru, setrvalý zájem o problematiku BOZP a za motivaci ke spolupráci s námi v oblasti/v rámci prosazování...

Během pandemie se agentura EU-OSHA (ve spolupráci se zúčastněnými stranami) snažila realizovat svůj ambiciózní pracovní program na rok 2021 a plnit své cíle v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě. Za přínos k řešení dopadu pandemie COVID-19 v oblasti BOZP se agentuře EU-OSHA dostalo širokého uznání ze strany její správní rady. Správní...

Nedávná akce agentury EU-OSHA týkající se sdílení správné praxe se zabývala současnými výzvami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Setkaly se na ní specializované skupiny oficiálních partnerů kampaně. V průběhu dvou dnů v Bruselu debatovali odborníci z praxe, sociální partneři a další odborníci na BOZP o tom, jak nejlépe bojovat proti muskuloskeletálním...

Výběr článků, které popisují, jak komplexní a integrovaná opatření založená na spolupráci pomáhají podporovat dobré muskuloskeletální zdraví u žáků i zaměstnanců. Zatímco článek Školy a studenti v pohybu – finská iniciativa se zaměřuje na aktivní přístup zdola nahoru ve školách, článek Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí poukazuje na význam včasných opatření na...

Náklady na muskuloskeletální poruchy související s prací jsou pro zaměstnance a podniky v celé EU vysoké. Klíčem ke snížení výskytu muskuloskeletálních poruch jsou sami pracovníci. Nový informační list přináší praktické rady, jak aktivně zapojit pracovníky do prevence muskuloskeletálních poruch. Mohou identifikovat nebezpečí a možná rizika, vypracovat opatření k zajištění...

Stále více podniků zavádí systémy řízení pracovníků založené na umělé inteligenci, aby zvýšily svou efektivitu a produktivitu nebo identifikovaly rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Patří mezi ně systémy sloužící ke sledování výkonnosti a zapojení pracovníků či systémy pro automatické plánování a přidělování úkolů. Nová zpráva nastiňuje charakteristiky...

Byly vypracovány dvě zprávy, které upozorňují na vysoké úrovně výskytu muskuloskeletálních poruch u dětí a mladých lidí a kladou důraz na význam včasné prevence – před vstupem na trh práce i poté. Zpráva Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí: prevalence, rizikové faktory a preventivní opatření vyzývá k podpoře muskuloskeletálního zdraví a dlouhodobému závazku ke...