Hlavní zprávy

Tento průzkum je příležitostí pro zúčastněné strany a subjekty, které využívají práci agentury, k poskytnutí zpětné vazby ohledně agentury a jejích činností. Vaše zpětná vazba nám pomůže nasměrovat naše úsilí a zlepšit relevantnost a užitečnost naší práce. Vzhledem k tomu, že se plánuje vypracování nové strategie agentury, budou výsledky průzkumu sloužit rovněž jako podklad pro...

Řešení problematiky duševního zdraví souvisejícího s prací je v době po pandemii potřebné naléhavěji než dříve. Nejnovější zpráva agentury EU-OSHA nabízí podrobnou analýzu evropských průzkumů zaměřených na duševní zdraví na pracovišti, které zahrnují období před pandemií, během ní a po ní. Obsahuje údaje z průzkumu 2022 OSH Pulse (Situace v oblasti BOZP 2022) , kterého se...

Vydejte se na cestu do světa robotiky na pracovišti s hrdinou animovaných filmů Napem! Seznamte se s novými technologiemi a prozkoumejte nebezpečí, která na vás mohou číhat při automatizaci úkolů. Podívejte se s námi na animovaný film. Napo nás seznámí s problematikou bezpečnosti na výrobní lince, bude pracovat s kolaborativními roboty a objeví moc exoskeletů. Automatizace...

Nástroj pro vizualizaci dat Barometr BOZP byl aktualizován o nové ukazatele a nabízí aktuální informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v celé Evropě. Především nejnovější oddíl nazvaný Prognózy nabízí kvantitativní prognózy budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti, které vycházejí z prognózy poptávky po dovednostech vypracované střediskem Cedefop . Kromě toho...

Při příležitosti Světového dne boje proti rakovině , který si každoročně připomínáme 4. února, se agentura EU-OSHA zavázala podílet se na boji proti rakovině, která je v EU hlavní příčinou úmrtí souvisejících s prací. Z nedávného průzkumu expozice pracovníků provedeného agenturou EU-OSHA vyplynulo, že nejčastějšími faktory vzniku rakoviny na evropských pracovištích jsou...

Práce prostřednictvím digitálních platforem je model zaměstnávání, který se rozšiřuje v několika hospodářských odvětvích, kdy je placená práce organizována prostřednictvím on-line platformy nebo na této platformě. Díky ní je vstup na trh práce, zejména pro některé zranitelné skupiny , dosažitelný. Tento typ práce nabízí také flexibilitu. Přesto přináší rizika a problémy v...

Nový film o Napovi upozorňuje na riziko požáru a výbuchu na pracovišti a na opatření, která lze přijmout ke snížení těchto rizik. K tomu, aby došlo k požáru nebo k výbuchu, jsou zapotřebí tři věci: hořlavá látka (palivo), vzduch (kyslík) a zdroj vznícení (teplo). Při řízení tohoto rizika je velmi důležité si uvědomit, že je zapotřebí provést podrobné hodnocení rizik. Vydejte se...

Všimli jste si toho? Naše internetové stránky pro on-line interaktivní hodnocení rizik prošly digitální proměnou, a nejedná se jen o modernější vzhled. Do konce listopadu bylo provedeno více než 350 000 hodnocení rizik a využito 341 nástrojů OiRA. Modernizujeme tedy internetové stránky OiRA, abychom připravili půdu pro lepší řízení rizik v oblasti BOZP. Naším cílem je tuto...

Rozvíjející se trh práce se pro mnoho lidí stal zdrojem stresu, úzkosti a dalších problémů s duševním zdravím. Pracovníci s nízkým socioekonomickým postavením jsou obzvláště náchylní k psychosociálním rizikům na pracovišti, což je situace, která se ještě zhoršila v důsledku onemocnění covid-19 a vývoje, který přinesla digitalizace . V nové zprávě agentura EU-OSHA analyzuje...

Ze 42,8 milionu osob se zdravotním postižením v produktivním věku v EU je v současné době zaměstnána pouze přibližně polovina. Je zásadní, aby pracoviště propagovala dobré zdraví a poskytovala podporu osobám se zdravotním postižením při vstupu nebo návratu do zaměstnání a udržení se v něm. Balíček Evropské komise týkající se zaměstnanosti osob se zdravotním postižením usiluje o...