You are here

Hlavní zprávy

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Využívání dat velkého objemu v kombinaci s technologiemi strojového učení se na evropských pracovištích stává stále běžnější praxí. Dva nové diskusní dokumenty, které vznikly v rámci projektu Prognóza, se zabývají přínosy a možnými riziky využívání výsledků tohoto rozvoje digitálních technologií pro BOZP. První z těchto článků, který se týká využívání dat velkého objemu ke zvýšení účinnosti inspekcí, se zabývá otázkou identifikace subjektů pro inspekce BOZP.

08/05/2019

© EU-OSHA / Europe Day in Bilbao, 2018

 

Každý rok 9. května oslavuje Evropa myšlenku harmonického soužití evropských občanů v míru a jednotě, kterou poprvé předestřel Robert Schuman ve svém nyní již historickém projevu, který přednesl v roce 1950 v Paříži. Jeho vize se během let rozvinula do podoby společnosti, která sdílí společné hodnoty a která se nazývá Evropská unie.

06/05/2019

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Převážnou většinu podniků v Evropě představují mikropodniky a malé podniky, které zaměstnávají přibližně polovinu pracovních sil. Jejich pracovníci jsou však obzvlášť zranitelní, pokud jde o pracovní úrazy a poškození zdraví v souvislosti s prací.

Agentura EU-OSHA s přispěním svých partnerů již podpořila a nadále podporuje stovky tisíc mikropodniků a malých podniků a mnoho dalších subjektů, které využívají výsledky její práce, tím, že zvyšuje povědomí o dané problematice a poskytuje praktické zdroje, přičemž nepřestává hledat inovativní způsoby oslovení klíčových cílových skupin.

26/04/2019

Tento rok se Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřuje na budoucnost práce a její dopady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Tento den, který se každoročně slaví 28. dubna, určuje kurs celosvětové kampaně na podporu bezpečné, zdravé a důstojné práce.

Téhož dne se slaví i Mezinárodní vzpomínkový den pracujících. „Převzetí kontroly – odstranění nebezpečných látek z pracoviště“ je letošní téma kampaně vedené celosvětovou konfederací odborových svazů ITUC.

15/04/2019

Napo neváhá pomoci s propagací „7 zlatých pravidel pro zdravou práci bez úrazů“ Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (MASZ). Uvedená pravidla jsou součástí celosvětové kampaně Vision Zero, kterou agentura EU-OSHA podporuje.

Napo a jeho kolegové se objevují v krátkém videu, které zábavnou formou propaguje všech 7 pravidel. Pravidla začínají závazkem na úrovni vedení a zahrnují zlepšení kvalifikací zaměstnanců a investování do lidí.

11/04/2019

AlexanderStein via Pixabay

Dnes oslavujeme přelomové 200. vydání zpravodaje OSHmail agentury EU-OSHA, který přináší každý měsíc souhrn on-line zpráv o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Srdečně děkujeme všem našim odběratelům za jejich důvěru, setrvalý zájem o otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za motivaci ke spolupráci s námi na prosazování bezpečnějších a zdravějších pracovišť v Evropě.

Pokud jste ještě neměli možnost si zpravodaj OSHmail přečíst, podívejte se na jeho nejnovější vydání.

10/04/2019

Ingo Kramarek via pixabay.com

Agentura EU-OSHA ve spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárního a animovaného filmu v Lipsku (DOK Leipzig 2019) hledá nejlepší filmy s tematikou práce a pracovních podmínek, které se zaměřují na člověka v měnícím se světě práce. Cena v kategorii „Zdravé pracoviště“ se uděluje nepřetržitě od roku 2009, takže v roce 2019 slavíme deset let od jejího zavedení.

05/04/2019

U příležitosti oslav 25 let práce v oblasti podpory bezpečných a zdravých pracovišť v celé Evropě agentura EU-OSHA neopomíná zdůraznit, že jedním z klíčových předpokladů jejího úspěchu jsou nepochybně její zaměstnanci: oddaní a zanícení odborníci.

Agentura má své sídlo v cenami ověnčeném Bilbau a v této souvislosti je neformálně známa jako „agentura z Bilbaa“, což odráží její hluboké a vzájemně přínosné vazby s městem.

26/03/2019

Partneři kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou agentury EU-OSHA se spolu s dalšími odborníky setkali na dvoudenní akci v Bruselu s cílem sdílet znalosti a zkušenosti. Na workshopech a plenárních zasedáních účastníci diskutovali o způsobech, jak čelit expozici karcinogenům a jiným nebezpečným látkám na pracovišti. Mezi probíraná témata patřila důležitost multidisciplinárního úsilí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinné systémy pro hodnocení rizik a silná komunikace na všech úrovních.

Pages