Hlavní zprávy

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

V návaznosti na úspěšný závěrečný summit kampaně by agentura EU-OSHA chtěla poděkovat všem partnerům za jejich účast v kampani na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou. Právě díky jejich usilovné práci byla kampaň tak účinná.

Již probíhají přípravy na další kampaň. Kampaň na období 2020–2022 – Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž – se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy, které jsou přetrvávajícím problémem postihujícím miliony pracovníků napříč Evropou.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Dvoudenní akce pořádané v Bilbau se zúčastnili tvůrci politik, sociální partneři, zástupci kontaktních míst agentury EU-OSHA, oficiální partneři kampaně, mediální partneři a další zainteresovaní subjekty, aby společně oslavili zakončení kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Předávání cen za správnou praxi bylo velmi emotivní. Delegáti si vyměňovali příklady správné praxe, zhodnotili získané zkušenosti a potvrdili své odhodlání řešit budoucí výzvy společně.

21/11/2019

© INSHT

Naše nová zpráva obsahuje přehled odborné literatury o konkrétních nemocech z povolání způsobených biologickými činiteli, jako jsou infekční nemoci a alergie. Zahrnuje rovněž zjištění průzkumu odborníků a hodnocení systémů používaných členskými státy EU k monitorování těchto nemocí a expozic. Zpráva obsahuje doporučení pro lepší postupy monitorování a strategie a politiky v oblasti prevence.

Tato práce je součástí rozsáhlého projektu, jehož cílem je bojovat proti nemocem z povolání na pracovištích v EU a zajistit lepší prevenci.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Podniky v celé Evropě i nadále často uvádějí jako rizikové faktory pro zdraví pracovníků nutný kontakt s problematickými osobami, pohyby paží a rukou s vysokou četností a zvedání či přemisťování osob nebo těžkých břemen. Vyplývá to z prvních zjištění třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3).

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Naše nová komplexní evropská přehledová zpráva a její shrnutí se zaměřují na to, jak muskuloskeletální poruchy ovlivňují evropskou pracovní sílu, společnost a ekonomiku.

Tyto publikace jsou součástí rozsáhlého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na analýzu vnitrostátních a evropských údajů o muskuloskeletálních poruchách, jejich dopadu na zdraví a práci, rizikových faktorů, preventivních opatření a opatření umožňujících návrat do zaměstnání.

12/11/2019

Agentura EU-OSHA a její partneři a zainteresované subjekty se scházejí v Bilbau na závěrečné akci kampaně na období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.

Summit oslavuje úspěchy kampaně a nabízí delegátům příležitost podělit se o zkušenosti a osvědčené postupy, jak nahrazovat nebezpečné látky, minimalizovat expozici karcinogenům a obstát ve výzvách, jež představuje účinná prevence.

07/11/2019

Platforma pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA) agentury EU-OSHA představuje hlavní úspěch agentury v rámci 25 let podpory a usnadňování účinného hodnocení rizik na pracovišti a jejich řízení.

Uživatelsky přívětivá internetová platforma pomáhá podnikům v celé Evropě, zejména mikropodnikům a malým podnikům, s hodnocením a řízením rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé řadě odvětví a v mnoha evropských jazycích.

Pages

Pages