Hlavní zprávy

Odborníci na bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP) v novém diskusním dokumentu poukazují na silné a slabé stránky služeb prevence v různých evropských zemích. Tento dokument poskytuje odborný pohled na současnou debatu o úloze interních a externích služeb prevence při zajišťování souladu s předpisy v oblasti BOZP. Navrhuje také možnosti jejich zlepšení, včetně větší...

Celkově vyjádřily zúčastněné strany s prací agentury EU-OSHA značnou spokojenost – 87 % z nich uvedlo, že jsou spokojené nebo velmi spokojené. Kladné hodnocení agentury se vztahuje i na její přispění v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP): zvýšení povědomí o rizicích v oblasti BOZP, lepší informovanost o řešeních rizik v oblasti BOZP a zlepšení BOZP na...

Využívání pokročilé robotiky a umělé inteligence k automatizaci úkolů je na pracovištích v EU stále častější. Umožňuje pracovníkům delegovat monotónní a rizikové činnosti v zájmu zvýšení bezpečnosti a rozvoje dovedností. Zároveň však přináší problémy a výzvy, jako je přílišná závislost, ztráta samostatnosti a nutnost řádného proškolení. Automatizace úkolů je novou prioritní...

V rámci Evropského týdne proti rakovině , který proběhne ve dnech 25. až 31. května, zveřejňuje agentura EU-OSHA doplňkové výzkumné materiály, jež jsou příspěvkem k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání. V návaznosti na první zjištění průzkumu expozice pracovníků zaměřeného na rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění jako nemoci z povolání...

Rychle se měnící svět práce přináší mnoho výzev, pokud jde o dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zlepšení BOZP je dlouhodobým cílem na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých států. Agentura EU-OSHA provedla analýzu stavu vnitrostátních strategií a opatření přijatých na podporu dodržování předpisů v oblasti BOZP v pěti různých zemích a...

Celounijní průzkum ESENER (Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik), který provádí agentura EU-OSHA, zkoumá, jak jsou na evropských pracovištích řízena rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Průzkumu ESENER se zúčastní tisíce podniků a organizací z celé Evropy. Zaměří se na psychosociální rizika, digitalizaci a hnací síly a překážky...

Vývoj směrem k udržitelnosti – například podpora oběhového hospodářství nebo uzavírání smluv s ohledem na udržitelnost – může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Chceme-li zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky během ekologické transformace Evropy do roku 2040, je nezbytné vhodně začlenit hlediska BOZP do iniciativ v oblasti udržitelnosti ve...

V soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která je organizována ve spolupráci s národními kontaktními místy, jsou oceňovány všechny typy organizací z celé Evropy, které prezentují inovativní přístupy na podporu dobrých pracovních podmínek pracovníků. Příklady správné praxe by se měly týkat aktivního předcházení rizikům v oblasti bezpečnost a ochrany...

Práce prostřednictvím digitálních platforem zahrnuje širokou škálu pracovních míst a pracovníků, kteří čelí velmi různorodým výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K doplnění již existujících zdrojů na zvýšení informovanosti o této prioritní oblasti kampaně Zdravé pracoviště agentura EU-OSHA představuje: Infografiku , která shrnuje fakta a čísla...

Agentura EU-OSHA svou účastí na 34. mezinárodním kongresu o ochraně zdraví při práci (ICOH) , který se koná v Marrákeši, zdůrazňuje význam trvalého zaměření se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA na sympoziu analyzuje stav BOZP v Evropě , představuje zjištění z průzkumu expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím ke vzniku nádorových...