You are here

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019

Future Healthy Workplaces Campaigns
Kampaň v letech 2018–19 se zaměří na nebezpečné látky s cílem zvýšit povědomí a podpořit kulturu prevence na pracovištích v celé EU a současně bude zacílena na konkrétní skupiny pracovníků.

Cílem kampaně je:

 • zvýšit povědomí o důležitosti předcházení rizikům vyplývajícím z nebezpečných látek, což pomůže vyjasnit běžná nedorozumění;
 • podpořit posuzování rizik pomocí poskytování informací o praktických nástrojích a vytváření příležitostí ke sdílení osvědčených postupů se zvláštním důrazem na:
  • odstranění nebo nahrazení nebezpečných látek na pracovišti,
  • hierarchii preventivních opatření (tj. sledování hierarchie uvedené v předpisech tak, aby byl vždy zvolen nejúčinnější druh opatření);
 • zvýšit povědomí o rizicích spojených s expozicí karcinogenům při práci skrze podporu výměny osvědčených postupů. EU-OSHA je signatářem ujednání, kterým se zavázala k dodržování EU Carcinogens Roadmap (Plánu EU týkajícího se karcinogenů);
 • zaměřit se na skupiny pracovníků se specifickými potřebami a vyššími riziky a poskytovat jim na míru uzpůsobené informace i příklady osvědčených postupů. Mezi tyto skupiny patří:
  • ženy,
  • migrující pracovníci,
  • mladí lidé,
  • pracovníci vystavení zvýšenému riziku vzhledem k odvětví nebo pracovnímu místu, v němž pracují,
  • dočasní pracovníci a pracovníci v neformální ekonomice;
 • zvýšit vědomosti o silném legislativním rámci, který je již na ochranu pracovníků zaveden, a rovněž poukázat na vývoj politik.