Kampaň na období 2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro období 2018–2019 je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik.

Cíle kampaně

 • zvýšit povědomí o důležitosti předcházení rizikům vyplývajícím z nebezpečných látek, což pomůže vyjasnit běžná nedorozumění,
 • podpořit posuzování rizik pomocí poskytování informací o praktických nástrojích a vytváření příležitostí ke sdílení osvědčených postupů se zvláštním důrazem na:
  • odstranění nebo nahrazení nebezpečných látek na pracovišti,
  • hierarchii preventivních opatření (tj. sledování hierarchie uvedené v předpisech tak, aby byl vždy zvolen nejúčinnější druh opatření),
 • zvýšit povědomí o rizicích spojených s expozicí karcinogenům při práci prostřednictvím podpory výměny osvědčených postupů. EU-OSHA je signatářem ujednání, kterým se zavázala k dodržování EU Carcinogens Roadmap (Plánu EU týkajícího se karcinogenů),
 • zaměřit se na skupiny pracovníků se specifickými potřebami a vyššími riziky a poskytovat jim na míru uzpůsobené informace i příklady osvědčených postupů. Rizika mohou být vyšší z toho důvodu, že tito pracovníci jsou nezkušení, neinformovaní nebo fyzicky zranitelnější nebo že často mění pracovní místo nebo pracují v odvětvích, kde je nízké povědomí o této problematice, nebo že mají vyšší či odlišnou fyziologickou citlivost (například mladí učni nebo rozdíly mezi muži a ženami),
 • zvýšit vědomosti o silném legislativním rámci, který je již na ochranu pracovníků zaveden, a rovněž poukázat na vývoj politik.

Odůvodnění

Přestože se ochranou pracovníků před nebezpečnými látkami zabývá řada právních předpisů, stále představují velká rizika v oblasti bezpečnosti a zdraví na pracovišti. V Evropské unii je nebezpečným látkám v práci vystaven velký počet lidí. Navíc vzhledem k tomu, že tato nebezpečí často nejsou vidět nebo se o nich dostatečně neví (mohou být způsobena výpary či prachem nebo k expozici může dojít náhodou), nemusejí být řádně řešena. Opatření se často přijímají, až když je příliš pozdě.

Prostřednictvím vzájemné spolupráce mohou vedení a pracovníci budovat silnou kulturu prevence rizik, v rámci níž je součástí prevence a ochrany nahrazování látek jinými. Klíčovým krokem v tomto procesu je kompletní hodnocení rizik.

Akce v rámci kampaně

Několik významných dat v rámci kampaně:

 • Zasedání partnerství EU: březen 2018
 • Zahájení kampaně a zahájení soutěže Ceny za správnou praxi: duben 2018
 • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2018
 • Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2018
 • Akce zaměřená na sdílení správné praxe: druhé čtvrtletí roku 2019
 • Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2019
 • Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2019
 • Summit kampaně Zdravé pracoviště a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi: listopad 2019

Kdo se může zúčastnit? Jak se můžete zapojit?

Zúčastnit se mohou všichni, kdo se zajímají o bezpečnost a zdraví při práci. K účasti v kampani vyzýváme zejména tyto skupiny:

 • kontaktní místa EU-OSHA a jejich sítě,
 • sociální partnery (evropské i vnitrostátní),
 • výbory pro kolektivní vyjednávání,
 • tvůrce politik (evropské i vnitrostátní),
 • velké podniky, odvětvové federace a sdružení malých a středních podniků,
 • evropské orgány a jejich sítě (Enterprise Europe Network),
 • evropské nevládní organizace,
 • odborníky na BOZP a jejich sdružení,
 • výzkumnou obec v oblasti BOZP,
 • inspektoráty práce a jejich sdružení,
 • sdělovací prostředky.

Zapojit se můžete různým způsobem. Například byste mohli (nebo vaše organizace):

 • zvyšovat povědomí prostřednictvím distribuce materiálů kampaně,
 • pořádat akce a aktivity,
 • používat a propagovat praktické nástroje,
 • stát se oficiálním partnerem kampaně,
 • navštívit webové stránky kampaně a sledovat hashtag kampaně #EUhealthyworkplaces na sociálních médiích (Facebook, Twitter a LinkedIn).

Praktická pomoc

Široký výběr zdrojů najdete na stránkách kampaně na adrese www.healthy-workplaces.eu, a to včetně:

 • uceleného průvodce kampaní,
 • řady informačních listů o hlavních tématech,
 • praktického elektronického nástroje, který poskytuje pokyny k řízení nebezpečných látek při práci,
 • databáze obsahující případové studie, nástroje a další materiály týkající se správné praxe,
 • prezentací, plakátů, letáků a informační grafiky, které lze používat k propagaci kampaně,
 • souboru nástrojů kampaně, které vám pomohou při aktivitách v rámci kampaně,
 • databáze osvětových audiovizuálních materiálů a animovaná videa o Napovi,
 • užitečných odkazů.