Streszczenie – Czynniki biologiczne i zapobieganie chorobom związanym z pracą: przegląd

Keywords:

Niniejsze sprawozdanie jest ostatecznym rezultatem dużego projektu zleconego w celu ograniczania narażenia na czynniki biologiczne w miejscu pracy i związane z nimi skutki dla zdrowia. Badanie obejmowało przegląd literatury naukowej, rozmowy z ekspertami, sesje grup dyskusyjnych i warsztaty z udziałem zainteresowanych stron. Sprawozdanie zawiera skonsolidowane podsumowanie wyników całego projektu w podziale na ważne tematy wskazane w trakcie przeglądu, takie jak sektory wzbudzające obawy, grupy w trudnej sytuacji, pojawiające się zagrożenia oraz systemy monitorowania funkcjonujące w krajach europejskich.

Obecnie nie ma usystematyzowanego podejścia do przeciwdziałania narażeniu na czynniki biologiczne w miejscu pracy oraz rozpoznawania związanych z nimi problemów zdrowotnych. Sprawozdanie – obejmujące analizę istniejącej wiedzy na temat tych czynników ryzyka, wskazujące braki danych oraz zawierające proponowane warianty polityki na przyszłość – ma na celu zwiększenie świadomości w tej kwestii oraz przedstawienie rzetelnych informacji, wspierających dążenia do stworzenia skutecznych środków zapobiegawczych.

Pobierz in: en | fr | mt | nl | sl |