Czynniki ryzyka psychospołecznego a zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego: czego możemy dowiedzieć się o wpływie technologii cyfrowych, profilaktyce i powrocie do pracy?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

W szeregu dokumentów konsultacyjnych i artykułach przyglądano się wpływowi, jaki czynniki ryzyka psychospołecznego (np. nadmierne obciążenie pracą) mogą mieć na rozwój zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Obejmuje to publikację, w której dokonano analizy wpływu cyfryzacji na narażenie pracowników na fizyczne czynniki ryzyka (np. powtarzalne zadania) w związku z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą.

W publikacjach poruszono również równolegle temat zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego oraz przedstawiono przykłady dobrych praktyk na rzecz trwałego powrotu do pracy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się tutaj:

Powrót do pracy po zwolnieniu chorobowym związanym z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w kontekście zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy

Czynniki ryzyka psychospołecznego w pracy związane z występowaniem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i zapobieganiem im (w kontekście nowych form pracy i cyfryzacji)

Czynniki ryzyka psychospołecznego w związku z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego – podejścia zapobiegawcze