Finanses un budžets

finansē Eiropas Savienība.

Katru gadu piešķir līdzekļus ES budžeta lēmējiestāde, kuru veido Eiropas Parlaments (tiešās vēlēšanās ievēlēti EP deputāti) un Eiropas Savienības Padome (pārstāvji no 27 valstu valdībām).

arī īsteno īpašus projektus, kuriem ES piešķir atsevišķu finansējumu. Piemēru skaitā ir liela apjoma izmēģinājuma projekts par gados vecāku darbinieku drošību un veselības aizsardzību, kā arī projekts, kurā pētīta darba drošība un veselības aizsardzība Eiropas kaimiņattiecību un partnerības valstīs.

Pareiza finanšu pārvaldība

budžeta īstenošanu regulē Finanšu regula, kas nodrošina pārredzamību un pārskatatbildību.

izmanto sistēmu budžeta plānošanai un pārvaldībai pa darbības jomām, kas ļauj stingri uzraudzīt aģentūras darbību izmaksas. Tas palīdz nodrošināt, lai aģentūra pēc iespējas efektīvāk izmantotu savus līdzekļus.

Iepazīstieties ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras budžetam (tikai angļu valodā).

Finanšu un budžeta informācija par finanšu gadiem