Valde un izpildkomiteja

Kas pieņem galvenos lēmumus EU-OSHA?

Valde

Valde izstrādā aģentūras stratēģiju un nosaka mērķus, un tai atskaitās izpilddirektors. Tās darbību reglamentē EU-OSHA dibināšanas regula un reglaments. Valde ieceļ aģentūras izpilddirektoru un pieņem šādus pamatdokumentus:

Valdes locekļus ieceļ saskaņā ar EU-OSHA dibināšanas regulu. Padome ieceļ katras dalībvalsts trīs galveno interešu grupu — valdību, darba devēju un darba ņēmēju apvienību — pārstāvjus. Eiropas Komisija ieceļ savus locekļus, un Eiropas Parlaments ieceļ neatkarīgu ekspertu.

Valdes priekšsēdētāju katru gadu pēc rotācijas principa ievēlē no trīs galveno interešu grupu pārstāvju vidus. Valdes sanāksmes notiek divas reizes gadā, un to protokoli ir publiski pieejami. Iepazīstieties ar valdes locekļiem, viņu interešu deklarācijām un CV kopsavilkumu.

Valdes izpildkomiteja

Tā ir mazāka vadības grupa, ko veido astoņi valdes locekļi. Šī grupa tiekas trīs reizes gadā, lai pārraudzītu valdes lēmumu sagatavošanu un īstenošanu. Izpildkomitejas sanāksmju protokoli arī ir publiski pieejami (sk. turpmāk).

Iepazīstieties ar izpildkomitejas locekļiem un viņu aizstājējiem.

Share this on: