You are here

Valde un birojs

Valde

Valde nosprauž Aģentūras stratēģiju un mērķus, un tai atskaitās direktors. Tās darbību nosaka dibināšanas regula un reglaments. Valde ieceļ direktoru un pieņem šādus pamatdokumentus:

Valdes locekļus ieceļ saskaņā ar EU-OSHA dibināšanas regulu. Padome ieceļ trīs galveno interešu grupu — valdību, darba devēju un darbinieku apvienību — pārstāvjus katrai dalībvalstij. Eiropas Komisija ieceļ pati savus locekļus.

Valdes priekšsēdētāju pēc rotācijas principa katru gadu ievēlē no trīs interešu grupu pārstāvju vidus. Valde sanāk divreiz gadā, un tās sēžu protokoli ir publiski pieejami. Skatiet informāciju par Valdes locekļiem un viņu aizstājējiem, tostarp paziņojumus par interesēm un CV kopsavilkumus.

Valdes birojs

Tā ir mazāka vadības grupa, ko veido 11 valdes locekļi. Šī grupa tiekas trīs reizes gadā, lai pārraudzītu valdes lēmumu sagatavošanu un īstenošanu. Biroja sanāksmju protokoli arī ir publiski pieejami (skatīt turpmāk).

Skatīt biroja dalībnieku un aizstājēju sastāvu.