Karjera

EU-OSHA darbuotojai džiaugiasi galėdami dirbti motyvuojančioje ir daugiatautėje aplinkoje. Mūsų biurai yra įsikūrę aktyvaus kultūrinio gyvenimo centre – Bilbao mieste.

EU-OSHA dirba įvairių specialybių žmonės, tačiau visi mūsų darbuotojai – nuo projektų vadovų iki už informavimą atsakingų pareigūnų ir administratorių – turi reikiamus įgūdžius, yra atsidavę ir entuziastingi ir būtent šių savybių mums reikia, kad galėtume Europą paversti saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti.

Apsilankykite Europos personalo atrankos tarnybos (angl. European Personnel Selection Office, EPSO) svetainėje ir sužinokite daugiau apie karjeros galimybes Europos Sąjungoje.

 

Who we employ

EU-OSHA gali dirbti 28 Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos (EEE susitarimo šalių) piliečiai.

EU-OSHA visiems darbuotojams užtikrina vienodas galimybes. Priimame paraiškas dėl darbo nediskriminuodami dėl lyties, odos spalvos, rasės, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar bet kokių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinėms mažumoms, turto, kilmės, negalios, tautybės, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Reserve lists

Į rezervo sąrašus įtraukiami konkrečios darbo vietos atrankos procedūras įveikę kandidatai (žr. „Laisvos darbo vietos. Pasibaigę konkursai“).

Rezervo sąrašai galioja nustatytą laikotarpį, jų galiojimas gali būti pratęstas. Kai Agentūroje atsiranda poreikis, galiojančiame rezervo sąraše (-uose) esantiems kandidatams gali būti pasiūlytas darbas.

Ieškodama darbuotojų kai kurioms laisvoms darbo vietoms, EU-OSHA gali naudotis EPSO duomenų baze.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Priimame tik paraiškas dėl konkrečios paskelbtos laisvos darbo ar stažuotės vietos; kitokių savo iniciatyva teikiamų paraiškų nepriimame.

Patvirtinimų apie gautas savo iniciatyva pateiktas paraiškas dėl darbo ar stažuotės nesiunčiame.

Data Protection and Legal Remedies

1. DUOMENŲ APSAUGA

EU-OSHA gerbia kandidatų privatumą ir tvarko jų asmens duomenis taip, kaip reikalaujama Reglamente (ES) 2018/1725. Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui. Asmeninė informacija, kurios EU-OSHA prašo iš kandidatų per atrankos procedūrą, bus tvarkoma laikantis duomenų apsaugos pareiškimo dėl atrankos ir įdarbinimo procedūrų.

Paraiškų teikėjams suteikiama galimybė susipažinti su visais jų asmens duomenimis, tvarkomais vykdant atrankos procedūrą. Visų pirma duomenų subjektams turėtų būti suteikiama galimybė susipažinti su jų vertinimo rezultatais visuose atrankos procedūros etapuose (pirminės atrankos, pokalbio ir testų raštu), išskyrus atvejus, kai gali būti taikoma Tarnybos nuostatų III priedo 6 straipsnyje nurodyta išimtis.

Dėl šios išimties gali būti neleidžiama susipažinti nei su lyginamaisiais duomenimis, susijusiais su kitais paraiškų teikėjais (lyginamieji rezultatai), nei su individualiomis atrankos komisijos narių nuomonėmis.

2. TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS

Kandidatai, kuriems nebuvo leista dalyvauti atrankos procedūroje

Prašymas atlikti peržiūrą

Kandidatas, manantis, jog padaryta klaida neleidžiant jam dalyvauti konkrečioje atrankos procedūroje (t. y. nustačius, kad kandidatas neatitinka pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytų tinkamumo kriterijų), gali paprašyti, kad jo paraiška būtų persvarstyta, per 5 kalendorines dienas (pradedamas skaičiuoti praėjus vienam mėnesiui nuo galutinės paraiškų pateikimo dienos) išsiųsdamas atrankos komisijos pirmininkui prašymą dėl peržiūros, kuriame nurodomas atitinkamos atrankos procedūros numeris, pageidautina, el. paštu recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Atrankos komisija persvarstys paraišką ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo praneš kandidatui savo sprendimą.

Skundai

Jei atrankos komisija patvirtintų pirminį sprendimą neleisti kandidatui dalyvauti atrankos procedūroje, kandidatas pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį gali pateikti skundą, adresuotą Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, pageidautina, el. paštu: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Skundas turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo pranešimo kandidatui apie sprendimą gavimo dienos. Vykdomasis direktorius apie savo pagrįstą sprendimą kandidatui praneša per keturis mėnesius nuo skundo pateikimo dienos. Jeigu pasibaigus šiam laikotarpiui atsakymo į skundą negaunama, laikytina, kad jis yra atmestas, ir dėl to galima pateikti apeliacinį skundą pagal Tarnybos nuostatų 91 straipsnį.

Jei šis skundas atmetamas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 91 straipsnį kandidatas gali pateikti prašymą, kad sprendimą peržiūrėtų:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Be to, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsniu ir sąlygomis, išdėstytomis 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendime dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4), galima pateikti skundą Europos ombudsmenui.

Toks skundas adresuojamas:

Europos ombudsmenas   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Europos ombudsmenui pateikti skundai neturi stabdomojo poveikio Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatytiems terminams. Taip pat pažymėtina, kad kandidatai gali teikti skundą ombudsmenui tik jei prieš tai pateikė skundą EU-OSHA pagal 90 straipsnio 2 dalį ir gavo neigiamą atsakymą.

Kandidatai, kuriems buvo leista dalyvauti atrankos procedūroje, bet kurie buvo pašalinti vėlesniame etape

Kandidatai, kuriems buvo leista dalyvauti atrankos procedūroje, bet kurie buvo pašalinti vėlesniame etape, pavyzdžiui, kandidatai, nepakviesti į pokalbius ir (arba) testus, kandidatai, kurie neišlaikė testo ir (arba) pokalbio, ir galiausiai kandidatai, neįtraukti į rezervo sąrašą, negali prašyti peržiūrėti atrankos komisijos sprendimą, kuriuo jie buvo pašalinti iš atrankos procedūros, tačiau gali pasinaudoti Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje numatytomis procedūromis. Kandidatai taip pat gali pateikti skundą Europos ombudsmenui, kaip paaiškinta pirmiau.

Jei šis skundas atmetamas, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 91 straipsnį kandidatas gali pateikti prašymą, kad sprendimą peržiūrėtų:

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Daugiau informacijos gali suteikti Žmogiškųjų išteklių skyrius e. paštu recruitment at osha.europa.eu