Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Kokkuvõte - Tarneahelate roll ohutuse ja tervishoiu edendamisel ehituses ja põllumajanduses: LIFT-OSH projekt

Keywords:

Aruandes on kokkuvõte juhtumiuuringutest tarneahelapõhise turuvõimenduse tavade kohta, mis mõjutavad tööohutust ja töötervishoidu Euroopa ehitussektoris ning põllumajandus- ja toidutööstuses. Nii lepingulist kui ka suhtepõhist juhtimist arvestades pakub see poliitikakujundajatele ja praktikutele nende sektorite jaoks asjakohaseid poliitikaviiteid.

Soovitused hõlmavad kohandatud ja tugevamat reguleerimist ning selgete ja läbipaistvate kriteeriumide kehtestamist tööohutuse ja töötervishoiu lõimimiseks. Poliitikakujundajad peavad arvestama ka VKEde väljakutsetega ning tagama tööohutuse ja töötervishoiu kaalutlused pakkumustes ja hangetes.

Laadi alla in: en