Ιρλανδία: Εξάλειψη κινδύνων που προκαλούνται από την αναπνεύσιµη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στον κατασκευαστικό τομέα

Keywords:
Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019
Οργανισμός που έλαβε τιμητική διάκριση 

Η καρκινογόνος ουσία αναπνεύσιµη σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (RCS) συνιστά έναν πολύ συνήθη κίνδυνο στα εργοτάξια.

Μέσω της δέσμευσης που ανέλαβαν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας BAM Ireland, η εν λόγω εταιρεία εντόπισε τους κινδύνους που ενέχει η επικίνδυνη αυτή ουσία για τους εργαζομένους στα εργοτάξιά της και προσδιόρισε τρόπους για την ελαχιστοποίησή τους. Πολλοί κίνδυνοι εξαλείφθηκαν στο στάδιο του σχεδιασμού —με αντικατάσταση της χρήσης υλικών που περιέχουν διοξείδιο του πυριτίου και των δραστηριοτήτων που παράγουν διοξείδιο του πυριτίου με ασφαλέστερες εναλλακτικές— ενώ βελτιώθηκαν οι διαδικασίες καθαρισμού και τα μέσα ατομικής προστασίας, και καθιερώθηκε τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Η εταιρεία έθεσε ως όρο στους υπεργολάβους της, κατά το στάδιο σύναψης των συμβάσεων, την υποχρεωτική χρήση συστημάτων απορρόφησης της σκόνης RCS στην πηγή, και συνεργάστηκε με γνωστό κατασκευαστή επαγγελματικών εργαλείων ώστε να δώσει στους εργολάβους τη δυνατότητα να αγοράσουν εργαλεία αυτού του είδους.

Καταβλήθηκαν προσπάθειες ευαισθητοποίησης με τις οποίες διασφαλίστηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τους κινδύνους και για τα οφέλη της συμμόρφωσης με τις πολιτικές για την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας και μια νοοτροπία πρόληψης.

 

Μεταφόρτωση in: en | is |