Ο αντίκτυπος του εξωσκελετικών δομών στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
27/08/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 10 σελίδες

Ο αντίκτυπος του εξωσκελετικών δομών στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι

Το εν λόγω έγγραφο προβληματισμού εξετάζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εξωσκελετικές δομές στο εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση τους στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Διερευνάται ο ρόλος των εξωσκελετικών δομών στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων και επισημαίνονται οι πιθανοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς.

Το έγγραφο αναγνωρίζει την αβεβαιότητα που υπάρχει όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των δομών αυτών στην υγεία και τις δυσκολίες στη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας πιστοποίησης, και υπογραμμίζει την ανάγκη εκπόνησης πιο εμπεριστατωμένων μελετών. Επισημαίνεται, επίσης, η ανάγκη ιεράρχησης των μέτρων πρόληψης κατά τον σχεδιασμό των μελλοντικών χώρων εργασίας αντί της χρήσης μόνο εξωσκελετικών δομών για τη δημιουργία εργονομικών περιβαλλόντων εργασίας.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα