Η οικονομική πτυχή της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας – η αξία της ΕΑΥ για την κοινωνία

Image

Το εν λόγω εργαλείο απεικόνισης δεδομένων υπογραμμίζει τις κύριες διαπιστώσεις που προέκυψαν από το έργο το οποίο υλοποιούν η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), το φινλανδικό υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων και υγείας (MSAH), το φινλανδικό ινστιτούτο για την επαγγελματική υγεία (FIOH), το Ινστιτούτο WSH στη Σιγκαπούρη, η Διεθνής Επιτροπή για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) και ο EU-OSHA με στόχο την ανάπτυξη επικαιροποιημένων εκτιμήσεων των ασθενειών και ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία παγκοσμίως. Οι στατιστικές βασίζονται στα δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα σε διεθνές επίπεδο, με βάση τις πηγές δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της ΔΟΕ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λόγω αναπηρίας έτη ζωής (DALY) ως μετρικό σύστημα υγείας για τα επαγγελματικά ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Οι εν λόγω εκτιμήσεις παρουσιάζονται από κοινού με τη ΔΟΕ στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το εργαλείο παρέχει πρόσβαση σε μια απεικόνιση των δεδομένων αναφορικά με το κοινωνικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, καλύπτοντας όλες τις περιοχές του κόσμου και παρέχοντας πιο συγκεκριμένα δεδομένα σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ. Το κόστος για την κοινωνία εκφράζεται με χρηματικούς όρους ή ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ). Επιπλέον, παρέχεται σε επίπεδο ΕΕ η κατανομή των DALY μεταξύ των κύριων παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία (καρκίνος, ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, μυοσκελετικές διαταραχές και ατυχήματα).

Παρέχεται επίσης γλωσσάριο των συχνά χρησιμοποιούμενων όρων καθώς και λεπτομερής περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθείται.

Πρόσβαση στο εργαλείο απεικόνισης