Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

14961F

Info -

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Translations

 • Български: Гранични стойности на експозиция на работното място
 • Čeština: Limitní hodnoty expozice na pracovišti
 • Dansk: grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
 • Deutsch: Arbeitsplatzgrenzwert
 • Ελληνικά: όρια επαγγελματικής έκθεσης
 • English: Occupational exposure limits
 • Español: límites de exposición profesional
 • Eesti: Töökeskkonna piirväärtused
 • Suomi: Työperäisen altistuksen raja-arvot
 • Français: valeurs limites d'exposition professionnelle
 • Hrvatski: Granične vrijednosti za profesionalnu izloženost
 • Magyar: Foglalkozási expozíciós határértékek
 • Íslenska: Útsetningsmörk á vinnustöðum
 • Italiano: limiti di esposizione occupazionale
 • Lietuvių: Darbo aplinkos ribinės vertės
 • Latviešu: Arodekspozīcijas robežvērtības
 • Malti: Limiti ta' esponiment fuq il-post tax-xogħol
 • Nederlands: grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, blootstellingslimieten op het werk, grenswaarden voor blootstelling op het werk
 • Norsk: Yrkesmessige eksponeringsgrenser
 • Polski: Limity narażenia zawodowego
 • Português: Valores limite de exposição profissional
 • Română: Limite de expunere profesională
 • Slovenčina: hranice expozície
 • Slovenščina: Mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu
 • Svenska: yrkeshygieniska gränsvärden