Kvinnor och den åldrande arbetskraften: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt – Sammanfattning

Keywords:

Här sammanfattas resultaten när det gäller hur kön och ålder förhåller sig till arbetsmiljö. I sammanfattningen framhålls behovet av att beakta åldersrelaterade förändringar kopplade till (biologiska) könsskillnader – såsom klimakteriet, där forskning saknas – och genusskillnader (socialt konstruerade), inklusive vertikal segregering (hierarkiska skillnader) och horisontell segregering (som dominerar olika sektorer) som exponerar kvinnor för andra risker än de som män utsätts för. I och med att dessa skillnader består under hela arbetslivet dras slutsatsen att både kön och ålder behöver ingå i riskbedömningen i ett livslångt perspektiv.

Ladda ner in: en