Jordbrukets och skogsbrukets framtid: konsekvenser för arbetsmiljöstyrningen

Keywords:

Arbetsmiljöriskerna inom Europas jordbruks- och skogsbrukssektor hotar dess långsiktiga hållbarhet. I denna publikation undersöks arbetsmiljöutmaningarna inom jordbruket och skogsbruket.

Man tittar på nya och framväxande möjligheter och risker – till exempel dem som uppstår till följd av smart jordbruksteknik och klimatförändringar – och konsekvenserna för arbetsmiljön. Socioekonomiska frågor undersöks, liksom svårigheter när det gäller att hantera arbetsmiljöfrågor och anpassa sig till samhälleliga påfrestningar och arbetsmarknadsutvecklingen.

Resultaten belyser behovet av att ta itu med de ofta atypiska anställningsformerna inom sektorn och bristen på transparent och tillförlitlig rapportering om olyckor och ohälsa. Slutligen ges flera rekommendationer om hur de frågor som ringats in bör hanteras och sektorns hållbarhet säkerställas.

Ladda ner in: en