Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – końcowy raport podsumowujący z analizy – Streszczenie

Keywords:

Przedmiotowe streszczenie zostało sporządzone w oparciu o raport zawierający główne ustalenia z realizacji zainicjowanego przez Parlament Europejski i trzyletniego projektu pilotażowego poświęconego wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanym ze zjawiskiem starzenia się siły roboczej, którym zarządza EU-OSHA.

Ustalenia zawarte w tym streszczeniu bazują na wynikach przeglądów dotyczących starzenia się i BHP, rehabilitacji oraz powrotu do pracy; wynikach analizy aktualnych polityk, programów i inicjatyw na rzecz zrównoważonego modelu pracy, uwzględniając polityki, programy i inicjatywy na rzecz rehabilitacji i powrotu do pracy, przeprowadzonych w 28 państwach członkowskich UE i w czterech krajach EFTA; oraz wynikach analizy dotyczącej czynników sprzyjających wdrażaniu praktyk w obszarze zapobiegania ryzyku i promowania zdrowia stosowanych w odniesieniu do starzejącej się siły roboczej na szczeblu miejsca pracy.

Celem projektu było również ocenienie wymagań wstępnych, jakie muszą spełniać systemy BHP, aby należycie uwzględnić kwestie związane ze starzeniem się siły roboczej i aby zapewnić lepszy poziom ochrony przez cały okres życia zawodowego.

Pobierz in: en