Arkusz informacyjny: Produkowane nanomateriały w miejscu pracy
03/10/2018 Rodzaj: Arkusze informacyjne 8 strony

Arkusz informacyjny: Produkowane nanomateriały w miejscu pracy

Keywords:Nanomateriały, Substancje niebezpieczne, Kampania 2018-2019

Arkusz ten zawiera przegląd sposobów postępowania z nanomateriałami wytworzonymi w miejscu pracy. Materiały te, zawierające bardzo małe cząstki, są potencjalnie toksyczne.

Arkusz informacyjny zawiera szczegółowe informacje na temat odpowiednich przepisów UE, analizuje możliwe skutki nanomateriałów dla zdrowia, doradza pracodawcom co do sposobów minimalizowania narażenia pracowników na nie lub zapobiegania jemu oraz opisuje główne drogi narażenia: wdychanie, kontakt ze skórą i spożycie. Zasada STOP może być stosowana w celu zapobiegania narażeniu na nanomateriały lub ograniczania narażenia na nie, a w arkuszu informacyjnym wymienione są praktyczne środki, które można zastosować zgodnie z tą zasadą.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat