Misija ir vizija

Šiuos pareiškimus tvirtina valdančioji taryba ir jie yra sudedamoji Agentūros strategijos dalis. Jais parodoma, kaip valdančioji taryba nori, kad Agentūra įgyvendintų savo įgaliojimus.

Mūsų misija

Mes rengiame, renkame ir teikiame patikimą ir svarbią informaciją, analizes ir priemones, kurių paskirtis – gausinti žinias, didinti informuotumą ir keistis informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) ir gerąja patirtimi, padedančia patenkinti DSS klausimus sprendžiančių subjektų poreikius.

Mūsų vizija

Tapti pripažintu lyderiu skatinant kurti saugias ir sveikas darbo vietas Europoje ir savo veiklą grįsti trišaliu principu, dalyvavimu ir DSS rizikos prevencijos kultūros puoselėjimu, siekiant užtikrinti pažangią, tvarią, našią ir integracinę ekonomiką.

EU-OSHA yra Europos Sąjungos informavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais agentūra. Mes padedame įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) strateginę programą bei kitas susijusias ES strategijas ir programas, pvz., strategiją „Europa 2020“.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų Agentūros strategijoje ir darbo programose bei steigiamajame reglamente.