Finansai ir biudžetas

EU-OSHA finansuoja Europos Sąjunga.

Kasmet ES biudžeto valdymo institucija, kurią sudaro Europos Parlamentas (tiesiogiai renkami Europos Parlamento nariai) ir Europos Sąjungos Taryba (27 valstybių narių vyriausybių atstovai), EU-OSHA skiria finansavimą.

EU-OSHA taip pat įgyvendina specifinius projektus, kuriems atskirai lėšas skiria ES. Pavyzdžiui, didelio masto bandomasis projektas dėl vyresnio amžiaus darbuotojų saugos ir sveikatos ir vienas projektas, susijęs su darbuotojų sauga ir sveikata Europos kaimynystės ir partnerystės šalyse.

Patikimas finansų valdymas

EU-OSHA biudžetas reglamentuojamas jos finansiniu reglamentu, kuriuo užtikrinamas skaidrumas ir atskaitomybė.

EU-OSHA naudoja veikla grindžiamą valdymo ir biudžeto sudarymo sistemą, kuria Agentūrai sudaromos sąlygos atidžiai stebėti savo veiklos išlaidas. Tai padeda užtikrinti, kad Agentūra kuo geriau panaudotų jai skirtas lėšas.

Skaitykite Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros biudžetui taikomą Finansinį reglamentą (tik anglų kalba).

Finansinė ir biudžeto informacija pagal finansinius metus