Zapošljavanje

EU-OSHA-ino osoblje radi u poticajnom i višenacionalnom radnom okruženju. Naši su uredi nalaze u kulturno vrlo živom gradu Bilbao.

U EU-OSHA-i postoje različiti profili zaposlenika, no svi oni, od voditelja projekata do službenika za komunikacije i upravnih službenika, posjeduju vještine, strast i entuzijazam koji su nam potrebni kako bismo pomogli u tome da Europa bude sigurnije, zdravije i produktivnije mjesto za rad.

Više o mogućnostima zapošljavanja u području rada Europske unije pronađite na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO).

 

Who we employ

Radna mjesta u EU-OSHA-i dostupna su državljanima 27 država članica EU-a, te Islanda, Lihtenštajna i Norveške (strankama Sporazuma o EGP-u).

EU-OSHA je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti. Rado primamo nove prijave, zaposlenike i pripravnike ne čineći pritom razliku s obzirom na rod, boju kože, rasu, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, vjeru ili uvjerenje, političko ili bilo koje drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinski status, rođenje, invaliditet, dob, seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.

Reserve lists

Popisi uspješnih kandidata sadržavaju imena kandidata koji su uspješno prošli postupak odabira za određeno radno mjesto (vidjeti „Slobodna radna mjesta – završeni postupci”).

Popisi uspješnih kandidata valjani su tijekom određenog razdoblja, nakon čega se njihova valjanost može produljiti. Osobama na valjanim popisima uspješnih kandidata može biti ponuđen posao u skladu s potrebama Agencije.

Za neka radna mjesta EU-OSHA može upotrijebiti bazu podataka EPSO-a.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Dobrodošle su prijave na konkretne obavijesti o slobodnim radnim mjestima ili mogućnostima stažiranja, ali ne primamo spontane prijave.

Stoga ne šaljemo potvrde o primitku spontanih prijava ili zahtjeva za stažiranje niti na njih odgovaramo.

Data Protection and Legal Remedies

1. ZAŠTITA PODATAKA

EU-OSHA poštuje privatnost kandidata i njihove osobne podatke obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. To se posebno odnosi na povjerljivost i sigurnost takvih podataka. Osobni podatci koje EU-OSHA traži od kandidata u kontekstu postupka odabira obrađuju se u skladu s izjavom o zaštiti podataka u okviru postupaka odabira i zapošljavanja.

Podnositeljima prijave omogućuje se pristup svim njihovim osobnim podatcima koji se obrađuju u okviru određenog postupka odabira. Ispitanicima se konkretno treba omogućiti pristup njihovim rezultatima procjene iz svih faza postupka odabira (predodabir, razgovor i pisani testovi), osim ako se primjenjuje iznimka kako je detaljnije određena u članku 6. Priloga III. Pravilniku o osoblju.

Na osnovu te iznimke ne omogućuje se pristup usporedivim podatcima koji se odnose na druge podnositelje prijave (usporedivi rezultati) ni pojedinačnim mišljenjima članova odbora za odabir.

2. PRAVNI LIJEKOVI

Kandidati koji nisu pozvani na sudjelovanje u postupku odabira

Zahtjev za preispitivanje

Kandidati koji smatraju da je došlo do pogreške u vezi njihova nepozivanja na sudjelovanje u konkretnom postupku odabira (zbog toga što kandidat ne ispunjava kriterije prihvatljivosti navedene u obavijesti o slobodnom radnom mjestu) mogu zatražiti ponovno razmatranje prijave upućivanjem zahtjeva za preispitivanje predsjedniku odbora za odabir unutar pet kalendarskih dana (koji počinju teći jedan mjesec nakon isteka roka za podnošenje prijava), po mogućnosti na e-adresu recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu te navesti broj predmetnog postupka odabira.

Odbor za odabir ponovno će razmotriti prijavu i obavijestiti kandidata o odluci u roku od deset radnih dana od primitka zahtjeva.

Žalbe i pritužbe

Ako odbor za odabir potvrdi prvotnu odluku o nepozivanju kandidata na sudjelovanje u postupku odabira, kandidat može podnijeti žalbu na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju, upućenu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, po mogućnosti putem e-adrese recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Žalba se podnosi u roku od tri mjeseca od datuma na koji kandidat primi obavijest o odluci. Izvršni direktor obvezan je obavijestiti kandidata o svojoj obrazloženoj odluci u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja žalbe. Izostanak odgovora na žalbu u tom roku smatra se implicitnom odlukom kojom se žalba odbija, te se protiv nje može podnijeti pravni lijek u skladu s člankom 91. Pravilnika o osoblju.

Ako se žalba odbije, kandidat može pokrenuti sudski postupak u skladu s člankom 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te člankom 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije pred Općim sudom Europske unije:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Moguće je podnijeti i pritužbu Europskom ombudsmanu na temelju članka 228. Ugovora o funkcioniranju EU-a i u skladu s uvjetima određenima Odlukom Europskog parlamenta od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4. 5. 1994.).

Takva pritužba upućuje se na sljedeću adresu:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

Imajte na umu da pritužbe podnesene Europskom ombudsmanu nemaju suspenzivni učinak na rokove navedene u članku 90. stavku 2. i članku 91. Pravilnika o osoblju. Imajte na umu i to da kandidati, kako bi mogli podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu, prvo moraju primiti negativan odgovor na žalbu koju su podnijeli EU-OSHA-i na temelju članka 90. stavka 2.

Kandidati koji su pozvani na sudjelovanje u postupku odabira, ali su isključeni u kasnijoj fazi

Kandidati koji su pozvani na sudjelovanje u postupku odabira, ali su iz njega isključeni u kasnijoj fazi, npr. kandidati koji nisu pozvani na razgovore/testove, kandidati koji nisu prošli fazu testa/razgovora te u konačnici kandidati koji nisu uvršteni na popis uspješnih kandidata, ne mogu zatražiti preispitivanje odluke odbora za odabir o njihovu isključenju iz postupka odabira, ali se mogu koristiti postupcima predviđenima člankom 90. stavkom 2. i člankom 91. Pravilnika o osoblju. Kandidati mogu podnijeti i pritužbu Europskom ombudsmanu na prethodno objašnjen način.

Ako žalba bude odbijena, kandidat može pokrenuti sudski postupak u skladu s člankom 270. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te člankom 91. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije pred Općim sudom Europske unije:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Za sva pitanja obratite se Odjelu za ljudske resurse na: recruitment at osha.europa.eu