Hallitse kemialliset tekijät
Altistuminen
Altistuminen
Erityisen riskialtti...
Erityisen riskialttiit alat
Terveysvaikutukset
Terveysvaikutukset

Erityisen riskialttiit alat info

Vaarallisia aineita on kaikilla aloilla, oli sitten kyse perinteisistä aloista kuten maataloudesta, tuotantoteollisuudesta tai rakennusalasta tai uusista kehittyvistä aloista, kuten kierrätyksestä tai kotihoidosta. Uusi teknologia, kasvavat alat ja muutokset työn organisointitavoissa voivat lisätä kemiallisten tekijöiden aiheuttamien haittojen riskiä. Altistumisesta vaarallisille aineille ilmoitettiin eri aloilla seuraavasti:

62maa-, metsä- ja kalatalou 52tuotantoteollisuus 51rakennusala, jätehuolto sekä vesi- ja sähköhuolto

Erityisryhmiin kohdistuvat riskit info

Tietyt työntekijäryhmät voivat olla erityisen alttiita vaarallisten aineiden riskeille työpaikalla, koska he ovat kokemattomia, he eivät tiedosta riskin olemassaoloa tai he ovat fyysisesti muita haavoittuvampia. Myös sellaiset henkilöt, jotka vaihtavat usein työpaikkaa tai tekevät epävirallista työtä, voivat olla muita riskialttiimpia. Kuka tahansa voi eri syistä olla alttiina riskille tietyissä tilanteissa, jos hän esimerkiksi suorittaa suuren riskin tehtävää, joka ei ole rutiininomaista, kuten huoltoon/ylläpitoon liittyvää työtä.

Naiset
Nuoret työntekijät
Siirtotyöläiset
Väliaikaista tai epävirallista työtä tekevät henkilöt
Kouluttamattomat ja tietoa vailla olevat työntekijät

Syöpää aiheuttavat aineet info

Syöpää aiheuttaville aineille altistuminen työpaikalla aiheuttaa suurimman osa kuolemaan johtaneista ammattitaudeista EU:ssa. Monet näistä kuolemantapauksista voitaisiin ehkäistä. EU:ssa on työntekijöiden suojelua koskevia erityissäännöksiä: karsinogeeni- ja mutageenidirektiivin mukaan työnantajan on arvioitava ja vältettävä tai minimoitava työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville ja perimälle vaarallisille aineille. EU-OSHA on mukana yhtenä kuudesta yhteistyökumppanista tukemassa karsinogeeneja koskevaa etenemissuunnitelmaa.

Noin 1,6 miljoonaa Vuosittain noin 1,6 miljoonaa työikäistä Euroopassa saa syöpädiagnoosin

ssa yli 120 000 henkilölleVuosittain EU:ssa yli 120 000 henkilölle arvioidaan kehittyvän työperäinen syöpä, jonka on aiheuttanut syöpää aiheuttava aine

Noin 80 000 henkilöä Syöpää aiheuttaville aineille työpaikalla altistumisen seurauksena kuolee vuosittain noin 80 000 henkilöä

Noin 53 prosenttia kaikista työhön liittyvistä kuolemantapauksista johtuu syöpää aiheuttavista aineista

2,4 miljardia € per yearVälittömät kustannukset altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille ovat koko Euroopassa 2,4 miljardia euroa vuodessa

 

Edut info

Kaikki hyötyvät vaarallisten aineiden tehokkaasta hallinnasta työpaikoilla. Aktiivinen, osallistava työsuojelu tekee liiketoiminnasta kilpailukykyisempää esimerkiksi parantamalla tuottavuutta.

  1. Työntekijöillä parempi terveys
  2. Alhaisempi sairauspoissaolojen määrä
  3. Säästöjä valvontatoimenpiteiden, henkilösuojainten ja terveystarkastusten kustannuksissa
  4. Säästöjä tulipaloilta ja räjähdyksiltä suojautumisen kustannuksissa
  5. Säästöjä jätehuollon kustannuksissa
  6. Parempi maine asiakkaiden ja kuluttajien silmissä

Terveysvaikutukset

Vaarallisten aineiden parissa työskentelyyn liittyvät terveyshaitat vaihtelevat lievästä silmä- ja ihoärsytyksestä erittäin vakaviin seurauksiin, kuten synnynnäisiin epämuodostumiin ja syöpään. Vaikutukset voivat olla äkillisiä tai pitkäaikaisia, ja joidenkin aineiden vaikutukset voivat olla kasautuvia.

Ihosairaudet
Allergiat
Hengityselinsairaudet
Syöpä
Lisääntymisongelmat ja synnynnäiset epämuodostumat
Aivojen ja hermoston vaurioituminen
Myrkytys

Ehkäisytoimenpiteet info

Työntekijöiden suojaamiseksi vaarallisilta aineilta on ensimmäiseksi toteutettava riskinarviointi. Sen jälkeen tulisi toteuttaa toimia riskien poistamiseksi tai niiden vähentämiseksi niin paljon kuin mahdollista. EU:n työsuojelulainsäädännössä on laadittu niiden toimenpiteiden hierarkia, joita työnantajien on toteutettava hallitakseen vaarallisiin aineisiin liittyviä riskejä.

Vaarallisten aineiden poistaminen Korvaaminen vaarattomammilla aineilla, kemiallisilla tuotteilla tai menetelmillä Tekniset toimenpiteet, kuten altistuksen vähentäminen poistoputkien avulla Organisatoriset toimenpiteet, kuten työtilojen eristäminen Henkilönsuojaimet

Hallitse kemialliset tekijät info

Lähes kaikilla työpaikoilla on vaarallisia aineita. Kaikkialla Euroopassa miljoonat työläiset altistuvat nesteille, kaasuille tai kiinteille aineille, jotka aiheuttavat riskejä heidän terveydelleen ja turvallisuudelleen.

Ehkäisykulttuuri
Riskinarviointi
Ehkäisytoimenpiteet
Välineet ja ohjeet
Lainsäädäntö

Close
Infographic image
Erityisryhmiin kohdi...
Erityisryhmiin kohdistuvat riskit
Syöpää aiheuttavat...
Syöpää aiheuttavat aineet
Edut
Edut
Ehkäisytoimenpiteet