Terveellinen työ -kampanja 2020–2022

Vuosien 2020–2022 Terveellinen työ -kampanjan ”Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön” tavoitteena on lisätä tietämystä työperäisistä TULE-sairauksista sekä levittää tietoa niiden ehkäisemisestä ja hallinnasta. EU‑OSHAn koordinointikeskukset koordinoivat kampanjaa kansallisella tasolla, ja sitä tukevat viralliset yhteistyökumppanit ja mediakumppanit sekä Yritys-Eurooppa-verkosto. Kampanjan kuutena keskeisenä tavoitteena on

  • lisätä tietämystä TULE-sairauksien ennaltaehkäisyn merkityksestä antamalla tosiasioihin ja numeroihin perustuvaa tietoa TULE-sairauksille altistumisesta ja niiden vaikutuksesta yksilöön, liiketoimintaan ja yhteiskuntaan
  • edistää TULE-sairauksien riskinarviointia ja ennakoivaa hallintaa tarjoamalla käyttöön asianmukaisia työkaluja, opastusta sekä audiovisuaalista ja muuta materiaalia
  • osoittaa, että TULE-sairaudet koskevat jokaista, mutta että niitä voidaan ehkäistä onnistuneesti
  • parantaa tietämystä TULE-sairauksien uusista ja kehittyvistä riskitekijöistä
  • korostaa merkitystä, joka kroonisista TULE-sairauksista kärsiville työntekijöille annettavalla tuella on työhönpaluun ja työssä pysymisen kannalta, ja osoittaa, miten tämä toteutetaan
  • kannustaa tehokkaaseen yhteistyöhön saattamalla eri sidosryhmät yhteen ja helpottamalla tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.