Ohtlike ainete haldamine
Kokkupuude
Kokkupuude
Eriti suure riskiga ...
Eriti suure riskiga sektorid
Tervisemõjud
Tervisemõjud

Eriti suure riskiga sektorid info

Ohtlikke aineid leidub kõikides sektorites, alates tavapärastest (nt põllumajandus, tootmine või ehitus) kuni uute ja tekkivate sektoriteni (nt ringlussevõtt ja koduhooldus). Uus tehnoloogia, laienevad sektorid ja töökorralduse muudatused võivad suurendada keemiliste mõjurite riski. Kokkupuude ohtlike ainetega on eri sektorites järgmine:

62põllumajandus, metsandus ja kalandus 52tootmine 51ehitus, jäätmekäitlus, vee- ja elektrivarustus

Riskirühmad info

Teatud töötajarühmadel võib olla ohtlike ainetega kokkupuute suurem risk, sest neil on vähem kogemusi, nad teadvustavad riske vähem või on füüsiliselt haavatavamad. Samuti võib risk olla suurem inimestel, kes vahetavad sageli töökohti või töötavad ajutiselt või mitteametlikult. Ka teised töötajad võivad vahel olla haavatavad mitmel põhjusel, näiteks kui nad teevad suure riskiga mitterutiinset tööd (nt hooldus).

Naised
Noored töötajad
Võõrtöötajad
Ajutiselt või mitteametlikult töötavad inimesed
Puuduliku väljaõppe ja teabega töötajad

Kantserogeenid info

Kokkupuude kantserogeenidega töökohas põhjustab ELis enamiku surmaga lõppevatest kutsehaigustest. Paljusid neist surmajuhtumitest saaks ära hoida. ELi on vastu võetud töötajate kaitse erisätted: kantserogeenide ja mutageenide direktiivi kohaselt peavad tööandjad hindama ja vältima või minimeerima kokkupuudet kantserogeenide või mutageenidega. EU-OSHA on üks kuuest partnerist, kes toetavad kantserogeenide tegevuskava algatust.

Ligikaudu 1,6 miljonil Igal aastal diagnoositakse Euroopas vähk ligikaudu 1,6 miljonil tööealisel inimesel

vähki üle 120 000 inimeseHinnangute kohaselt haigestub ELis töökeskkonnas kantserogeenidega kokkupuute tagajärjel vähki üle
120 000 inimese aastas

Ligikaudu 80 000 inimest Töökohal kantserogeenidega kokkupuute tagajärjel sureb ligikaudu 80 000 inimest aastas

Ligikaudu 53% kõigist tööga seotud surmajuhtumitestKantserogeenid põhjustavad ligikaudu 53% kõigist tööga seotud surmajuhtumitest

2,4 miljardit € aastas Töökeskkonnas kantserogeenidega kokkupuute otsesed kulud ELis on 2,4 miljardit eurot aastas

 

Kasulikkus info

Töökohal leiduvate ohtlike ainete tõhusast haldamisest saavad kasu kõik. Aktiivne osaluspõhine tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine suurendab ettevõtte konkurentsivõimet, näiteks suurendades tootlikkust ja vähendades haiguspäevade arvu.

  1. Töötajate parem tervis
  2. Väiksem haiguspäevade arv
  3. Kontrollimeetmete, isikukaitsevahendite ja tervisekontrolli väiksem kulu
  4. Tule- ja plahvatuskaitse kulude kokkuhoid
  5. Jäätmekäitluse väiksem kulu
  6. Paranenud maine klientide ja tarbijate silmis

Tervisemõjud

Terviseprobleemid, mida võib põhjustada ohtlike ainetega töötamine, ulatuvad kergest silma- ja nahaärritusest raskete tagajärgedeni (nt sünnidefektid ja vähk). Toime võib olla akuutne või pikaajaline ja mõne aine toime võib olla kumulatiivne.

Nahahaigused
Allergia
Hingamiselundite haigused
Vähktõve vormid
Viljakusprobleemid ja sünnidefektid
Aju ja närvisüsteemi kahjustused
Mürgistus

Ennetusmeetmed info

Töötajate kaitsmiseks ohtlike ainete eest tuleb kõigepealt teha riskihindamine. Siis tuleb võtta meetmeid, et kõrvaldada riskid või neid võimalikult vähendada. Euroopa töötajate kaitse õigusaktides on kindel meetmete hierarhia, mida tööandjad peavad ohtlike ainete riskijuhtimisel järgima.

Ohtlike ainete kõrvaldamine
Vähem ohtlike ainete, keemiatoodete või protsesside asendamine
Tehnilised meetmed, nt väljatõmme
Korralduslikud meetmed, nt töökohtade eraldamine
Isikukaitsevahendid

Ohtlike ainete haldamine info

Peaaegu igas töökohas leidub ohtlikke aineid. Kogu Euroopas puutuvad miljonid töötajad kokku vedelike, gaaside ja tahkistega, mis ohustavad töötervishoidu või tööohutust.

Ennetuskultuur
Riskihindamine
Ennetusmeetmed
Vahendid ja juhendid
Õigusaktid

Close
Infographic image
Riskirühmad
Riskirühmad
Kantserogeenid
Kantserogeenid
Kasulikkus
Kasulikkus
Ennetusmeetmed