Rahandus ja eelarve

EU-OSHAt rahastab Euroopa Liit.

Igal aastal eraldavad EU-OSHA-le vahendeid ELi eelarvepädevad institutsioonid, mille moodustavad Euroopa Parlament (otse valitud Euroopa Parlamendi liikmed) ja Euroopa Liidu Nõukogu (27 liikmesriigi valitsuste esindajad).

Samuti juhib EU-OSHA teatavaid projekte, mille jaoks eraldab vahendeid Euroopa Liit. Näiteks võib tuua eakamate töötajate ohutust ja tervishoidu käsitleva suuremahulise katseprojekti, samuti projekti, milles käsitletakse tööohutust ja töötervishoidu Euroopa naaber- ja partnerriikides.

Usaldusväärne finantsjuhtimine

EU-OSHA eelarve täitmist reguleerib selle finantsmäärus, mis tagab läbipaistvuse ja vastutuse.

EU-OSHA kasutab tegevuspõhist juhtimist ja eelarvestamise süsteemi, mis võimaldab tema tegevuskulusid hoolikalt kontrollida. See aitab tagada, et amet kasutab oma vahendeid parimal viisil.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti suhtes kohaldatav finantsmäärus (ainult inglise keeles).

Rahandus- ja eelarveteave eelarveaasta kohta