Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62130D

Info -

oδηγία της ΕΕ

Definition:

νομική πράξη η οποία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών

Context: Info
Context:

Οι οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

Term reference

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία > Νομοθεσία > Εθνική νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, https://osha.europa.eu/el/safety-and-health-legislation/national-legisl… [09.10.2018]

Notes

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν τα ελάχιστα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Οι οδηγίες της ΕΕ εφαρμόζονται μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.  https://osha.europa.eu/el/safety-and-health-legislation/national-legisl…

Translations

 • Български: директива на ЕС
 • Čeština: směrnice EU
 • Dansk: EU-direktiv
 • Deutsch: EU-Richtlinie
 • Ελληνικά: oδηγία της ΕΕ
 • English: EU Directive
 • Español: directiva europea
 • Eesti: ELi direktiiv
 • Suomi: EU:n direktiivi
 • Français: directive européenne
 • Hrvatski: direktiva Europske unije
 • Magyar: európai uniós irányelv
 • Íslenska: Tilskipun ESB
 • Italiano: direttiva dell'UE
 • Lietuvių: ES direktyva
 • Latviešu: ES direktīva
 • Malti: Direttiva tal-UE
 • Nederlands: EU-richtlijn
 • Norsk: EU-direktiv
 • Polski: dyrektywa UE
 • Português: diretiva da UE
 • Română: directivă UE
 • Slovenčina: smernica EÚ
 • Slovenščina: direktiva EU
 • Svenska: EU-direktiv