Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62067D

Info -

Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Translations

 • Български: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
 • Čeština: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
 • Dansk: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
 • Deutsch: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)
 • Ελληνικά: Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
 • English: European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
 • Español: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
 • Eesti: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
 • Suomi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
 • Français: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
 • Hrvatski: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
 • Magyar: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
 • Íslenska: Hugverkastofa Evrópusambandsins (EUIPO)
 • Italiano: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
 • Lietuvių: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
 • Latviešu: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)
 • Malti: Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)
 • Nederlands: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
 • Norsk: EUs åndsverksbyrå (EUIPO)
 • Polski: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • Português: Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
 • Română: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
 • Slovenčina: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
 • Slovenščina: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
 • Svenska: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)