Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

05521E

Info -

ρύποι/ρυπογόνες ουσίες του περιβάλλοντος

Translations

 • Български: Замърсители на околната среда
 • Čeština: Látky znečišťující životní prostředí
 • Dansk: miljøforurenende stoffer
 • Deutsch: Umweltschadstoff
 • Ελληνικά: ρύποι/ρυπογόνες ουσίες του περιβάλλοντος
 • English: Environmental pollutants
 • Español: contaminantes medioambientales
 • Eesti: Keskkonna reostusained
 • Suomi: Ympäristösaasteet
 • Français: contaminants environnementaux
 • Hrvatski: Onečišćivači okoliša
 • Magyar: Környezetszennyezők
 • Íslenska: Mengunarefni í umhverfi
 • Italiano: inquinanti ambientali
 • Lietuvių: Aplinkos teršalai
 • Latviešu: Vides piesārņotāji
 • Malti: Sustanzi niġġiesa ambjentali
 • Nederlands: milieuverontreinigende stoffen
 • Norsk: Miljøforurensende stoffer
 • Polski: Substancje zanieczyszczające środowisko
 • Português: Poluentes do meio ambiente
 • Română: Poluanţi ai mediului înconjurător
 • Slovenčina: Látky znečisťujúce životné prostredie
 • Slovenščina: Onesnaževalci okolja
 • Svenska: miljöföroreningar