Τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: κίνδυνοι και στρατηγικές πρόληψης

Keywords:

Η σύντομη αυτή έκθεση περιγράφει τους κύριους παράγοντες προώθησης της τηλεργασίας και τους συναφείς κινδύνους, τα οφέλη και τις προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τους εργαζομένους και τους οργανισμούς. Τονίζει ότι είναι σημαντικό να διενεργούνται εκτιμήσεις κινδύνου στους σταθμούς εργασίας, για την προστασία της σωματικής υγείας των τηλεργαζομένων και για τον εντοπισμό πιθανών ψυχοκοινωνικών κινδύνων που επηρεάζουν την υγεία τους. Εξετάζονται επίσης οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν την τηλεργασία, καθώς και το δικαίωμα αποσύνδεσης.

Η έκθεση περιέχει παραδείγματα καλών πρακτικών ΕΑΥ που υιοθετήθηκαν από εταιρείες στην Ευρώπη για τη στήριξη των τηλεργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μεταφόρτωση in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |