Προώθηση των εργαλείων OiRA στη Γαλλία

Keywords:

Στη Γαλλία, τα εργαλεία OiRA (τα οποία έχουν αναπτυχθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας της Γαλλίας, INRS) έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προσέγγιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ) και την ενθάρρυνσή τους να διενεργήσουν εκτίμηση κινδύνων. Σε αυτή την περιπτωσιολογική μελέτη συνοψίζονται οι δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί στους τομείς των οδικών μεταφορών και των εστιατορίων με σκοπό την προσέγγιση ΠΜΜΕ για παροχή πληροφοριών σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Στη σύνοψη παρατίθενται γενικές πληροφορίες σχετικά με τους τομείς αυτούς και τις ιδέες στις οποίες στηρίζονται κατά κύριο λόγο τα δύο εργαλεία.

Αναλύεται επίσης η συμμετοχή διαφόρων εταίρων στη διαδικασία και προσδιορίζονται οι παράγοντες επιτυχίας.

Μεταφόρτωση in: en