You are here

Osrednje teme

10/10/2017

Svetovni dan duševnega zdravja se obeleži vsako leto 10. oktobra. Z njim opozorimo na duševne bolezni in njihove učinke na življenje ljudi, tudi delovno. Letošnja tema, ki jo je izbrala Svetovna zveza za duševno zdravje, je „duševno zdravje na delovnem mestu“.

Po podatkih Evropskega omrežja za spodbujanje zdravja na delovnem mestu bo 25 % evropskih državljanov v svojem življenju izkusilo težave z duševnim zdravjem in približno 10 % dolgotrajnih zdravstvenih težav in invalidnosti je mogoče povezati z duševnimi in čustvenimi motnjami.

09/10/2017

Vrh kampanje za zdravo delovno okolje, ki bo obeležil konec kampanje o zdravih delovnih mestih za vse starosti, bo 21. in 22. novembra v Bilbau v Španiji. Vodilni evropski strokovnjaki in nosilci odločanja bodo razpravljali o rezultatih dveletne kampanje in si izmenjali zglede dobre prakse na področju spodbujanja zdravega staranja na delovnem mestu.

04/10/2017

Odslej je na voljo nova infografika v angleškem jeziku, predstavljena v okviru projekta spletnega orodja za izdelavo ocene tveganj (OiRA). Prikaz izvedbe ocene tveganja z orodjem OiRA v štirih korakih vsebuje vpadljiv opis vseh štirih korakov postopka izvedbe ocene tveganja: od priprave ter opredelitve in ocene tveganj do izdelave akcijskega načrta in poročanja. Proti koncu leta bo objavljen tudi videoposnetek na podlagi tega prikaza.

20/09/2017

Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) je začel izvajati kampanjo za obveščanje in uveljavljanje, namenjeno spodbujanju varnosti in zdravja pri delu za agencijske in čezmejne delavce, ki bo pod naslovom „Varno in zdravo delo v začasnih zaposlitvah“ potekala od oktobra 2017 do maja 2019.

V zadnjem desetletju se je zaposlovanje prek agencij za zagotavljanje začasnega dela naglo povečevalo. Delavci, zaposleni prek takih agencij, so lahko še posebej ranljivi, saj so študije pokazale, da doživijo več primerov nezgod pri delu kot druge skupine zaposlenih.

12/09/2017

Kratki povzetki glavnih ugotovitev triletnega projekta „Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – varnost in zdravje pri delu glede na staranje delavcev“ je zdaj na voljo v 19 jezikih.

Informativni listi navajajo koristi starejših delavcev za organizacije, dodatna tveganja, s katerimi se srečujejo ženske v delovnem okolju, sisteme za rehabilitacijo in vrnitev na delo, ki so vzpostavljeni v vsej Evropi.

Ponujajo tudi pregled politik in strategij, namenjenih podpori starajočim se evropskim delavcem.

07/09/2017

Agencija EU-OSHA je postala uradni partner kampanje Vision Zero Global in pomaga pri razširjanju sporočila, da je vsako nezgodo, bolezen ali poškodbo na delovnem mestu možno preprečiti, če se pravočasno upoštevajo pravi ukrepi. Pristop Vision Zero k preprečevanju vsebuje tri razsežnosti varnosti, zdravja in dobrega počutja na vseh delovnih ravneh. Vision Zero lahko zaradi svoje prožnosti koristi vsakemu delovnemu mestu, podjetju ali industriji v vseh regijah sveta.

04/09/2017

Gospodarski vidik varnosti in zdravja pri delu ni bil še nikoli prej tako očiten. Po novih ocenah iz projektov o stroških in koristih varnosti in zdravja pri delu pomenijo poškodbe in bolezni, povezane z delom, približno 476 milijard EUR stroškov na leto za gospodarstvo EU. Samo stroški z delom povezanih rakavih obolenj znašajo 119,5 milijard EUR.

23/08/2017

Odkar je bila leta 1994 ustanovljena Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu (EU-OSHA), je njeno poslanstvo varnejše in bolj zdravo delovno okolje, v katerem je posledično tudi storilnost boljša. Agencija EU-OSHA osvešča o varnosti in zdravju pri delu ter pomembnosti uspešnega obvladovanja tveganj v delovnem okolju za delodajalce, zaposlene in družbo. V sodelovanju s partnerji po vsej Evropi razširjamo najnovejše informacije, dobro prakso in praktična orodja.

Želite izvedeti več o dejavnostih agencije EU-OSHA?

22/08/2017

Sistemi opozarjanja in nadzora omogočajo odkrivanje novih ali nastajajočih z delom povezanih bolezni, uporabiti pa jih je mogoče za dopolnjevanje uradnih podatkov o poklicnih boleznih. Agencija EU-OSHA je pregledala literaturo o omejenem številu vzpostavljenih pristopov opozarjanja in nadzora, da bi presodila njihove koristi.

Ti pristopi lahko pomagajo pri usmerjanju intervencij in dejavnosti preprečevanja na delovnem mestu.

17/08/2017

Za prenos sta zdaj v več kot 20 jezikih na voljo dva izčrpna sektorska vodnika po dobrih praksah na področju varnosti in zdravja pri delu. Objavila ju je Evropska komisija, zajemata pa kmetijstvo, živinorejo, vrtnarstvo in gozdarstvo ter mala ribiška plovila (ki sestavljajo 80 % ribiške flote EU). Vsebujeta primere dobrih praks za preprečevanje tveganja, študije primerov iz resničnega življenja in praktične vire, zato sta odlična vodnika za zaščito delavcev v navedenih sektorjih pred nevarnostmi. Sta uporabniku prijazna vira informacij z glosarji, ilustracijami in grafičnimi prikazi.

Pages