Analiza studiów przypadku w zakresie świadczenia pracy z przewlekłymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono osiem studiów przypadku nad osobami cierpiącymi na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, które skutecznie powróciły do pracy po odbyciu zwolnienia chorobowego lub kontynuowały pracę pomimo choroby. Celem studium przypadku jest zbadanie doświadczeń tych pracowników – wybranych spośród wielu organizacji, sektorów i państw europejskich – aby wskazać dobre praktyki.

Wczesna interwencja, wsparcie ze strony przełożonych i współpracowników oraz otwarta komunikacja stanowią jeden z czynników sukcesu podkreślonych w omawianych przypadkach. Proste środki często umożliwiały opisanym osobom dalsze wykonywanie pracy. Ponadto w analizie odniesiono się do możliwości przenoszenia interwencji na pozostałe organizacje oraz do korzyści płynących z zachowania doświadczonych pracowników.

Pobierz in: en