Rahoitus ja budjetti

EU-OSHA on Euroopan unionin rahoittama.

EU-OSHA saa vuotuiset määrärahansa EU:n budjettivallan käyttäjältä eli Euroopan parlamentilta (vaaleissa suoraan valitut parlamentin jäsenet) ja Euroopan unionin neuvostolta (27 jäsenvaltion hallitusten edustajat).

EU-OSHA toteuttaa myös erityisiä hankkeita, joihin EU on erikseen korvamerkinnyt rahoituksen. Tällaisia ovat esimerkiksi laaja pilottihanke ikääntyvien työntekijöiden työterveyden ja työturvallisuuden alalla ja toinen hanke, joka käsittelee työterveyttä ja työturvallisuutta EU:n naapurimaissa ja kumppanuusmaissa.

Moitteeton varainhoito

EU-OSHAn talousarvion toteutusta säännellään varainhoitoasetuksella, joka takaa avoimuuden ja vastuullisuuden.

EU-OSHAn johtamis- ja budjetointijärjestelmä on toimintoperusteinen, mikä mahdollistaa toimintojen kustannusten tarkan seurannan. Näin varmistetaan, että virasto käyttää resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitoasetukseen (vain englanniksi), jota sovelletaan viraston talousarvioon.

Rahoitus- ja budjettitiedot varainhoitovuosittain