Kommenteeritud kokkuvõte: praegused ja üleskerkivad tööohutuse ja -tervishoiu küsimused tervishoiusektoris, sealhulgas kodu- ja üldhoolduses

Keywords:

Kõnealuses aruandes esitatakse ülevaade tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajate praegustest ning üleskerkivatest tööohutuse ja -tervishoiu küsimustest ning sellest, kuidas need mõjutavad tööohutust ja -tervishoidu ning töötajate osutatavate teenuste kvaliteeti. Selles kombineeritakse kirjanduse ülevaade ning kõigi liikmesriikide tööohutuse ja -tervishoiu spetsialistidele saadetud küsimustikule esitatud vastused, võimaldades võrrelda kirjanduses leitud tulemusi tegelikkuses toimuvaga. Aruandes tuuakse esile sektori probleemid, sealhulgas oskustööliste ja kogenud spetsialistide puudus, vananev tööjõud, suurem tehnoloogiakasutus, milleks on vajalikud uued oskused, ning paljude krooniliste seisunditega tegelemiseks uute hoolekandemeetodite kasutusele võtmine. Asjaolu, et inimesed elavad kauem ja vajavad üha enam pikaajalist tervishoiuteenust, nihutab rõhuasetuse statsionaarselt haiglaravilt omavalitsuste pakutavale hoolekandele ja hoolekandele inimeste kodudes. Kodu on iseäranis keeruline töökeskkond, pidades silmas väikest tööpinda, vähest väljaõpet ja järelevalvet või väljaõppe või järelevalve puudumist ning näiteks seda, et töötada tuleb üksi ning tulla seejuures toime samade ohtudega nagu haiglas, kuid samal ajal ebapiisavate võimaluste piires.

Laadi alla in: cs | de | el | es | fi | fr | hr | hu | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |