You are here

Isikuandmete kaitse (teadete vorm)

Isikuandmete töötlemise eest vastutav agentuuri struktuuriüksus

Teabevahetuse ja karjääriarenduse üksuse juhataja Andrew Smith

 

Andmetöötluse eesmärk

Siin vormis nõutavaid andmeid kogutakse üksnes teadete saatmiseks valitud ajavahemike tagant. Esitatud e-posti aadresse säilitatakse meie serverites, mis asuvad Euroopa Liidu territooriumil.

 

Töödeldavate andmete liigid

E-posti aadress

 

Õiguslik alus

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu agentuuri loomise kohta ja selle hilisemad muudatused.

 

Andmetöötluse seaduslikkus

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001, (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (edaspidi määrus (EÜ) nr 45/2001) artikli 5 punktile a.

 

Andmete saajad

Juurdepääs isikuandmetele antakse järgmistele töötlejatele nende rolli ja kohustuste alusel (teadmisvajaduse põhimõte):

  • Asjakohase volitusega EU-OSHA töötajad
  • EU-OSHA serverit hostiv ja hooldav väline teenuseosutaja
  • Vajaduse korral õigusteenistus, Avaliku Teenistuse Kohus, Euroopa Andmekaitseinspektor, Euroopa Pettustevastane Amet, Euroopa Ombudsman, Euroopa Kontrollikoda, siseauditi talitus.

Kõigi eespool nimetatud teabesaajate suhtes on siduv Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele. EU-OSHA ei avalda isikuandmeid otseturunduseks kaubanduslikel eesmärkidel.

 

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektidel on õigus tutvuda oma andmetega, parandada ja blokeerida neid (kui teave on ebatäpne), nõuda nende tühistamist ja esitada vastuväiteid nende töötlemise kohta juhtudel, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklites 13, 14, 15, 16 ja 18.

EU-OSHA teadetest saab millal tahes loobuda, kasutades käesoleva lehe allosas olevat vormi https://osha.europa.eu/en/news/oshmail/ või klõpsates e-postkastis EU-OSHA mis tahes teate lõpus olevat linki.

Kui teil on küsimusi või kaebusi oma isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamise kohta, kirjutage meile aadressil information@osha.europa.eu ja märkige teemareale sõnad „data protection” (andmekaitse).

 

Isikuandmete säilitamisaja teave

Andmeid säilitatakse agentuuris nii kaua, kui on vaja anonüümsete statistiliste aruannete koostamiseks.

 

Teabenõue

Lisateavet oma isikuandmete käitlemise kohta saavad andmesubjektid EU-OSHA andmekaitseametnikult aadressil dpo@osha.europa.eu.

 

Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole

Andmesubjektidel on õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole aadressil http://www.edps.europa.eu, kui nad leiavad, et töötlemistoiming ei ole kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001.