Haldusnõukogu ja juhatus

Kes on EU-OSHAs peamised otsustajad?

Haldusnõukogu

Haldusnõukogu kehtestab ameti strateegia ja eesmärgid ning tegevdirektor vastutab haldusnõukogu ees. Haldusnõukogu tegevust reguleeritakse asutamismääruse ja töökorraga. Haldusnõukogu nimetab ametisse tegevdirektori ja võtab vastu järgmised põhidokumendid:

Haldusnõukogu liikmed nimetatakse ametisse kooskõlas EU-OSHA asutamismäärusega. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ametisse kolme peamise huvirühma – valitsused, tööandjad ja töötajate organisatsioonid – esindajad igast liikmesriigist. Euroopa Komisjon nimetab oma liikmed ja Euroopa Parlament sõltumatu eksperdi.

Haldusnõukogu esimees valitakse igal aastal rotatsiooni korras kolme peamise huvirühma esindajate hulgast. Haldusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas ja koosolekute protokollid avalikustatakse. Lisateave: haldusnõukogu liikmed ja asendusliikmed, sh nende huvide deklaratsioonid ja elulookirjelduste kokkuvõtted.

Haldusnõukogu juhatus

Juhatus on väiksem juhtkonna rühm, mis koosneb 8 haldusnõukogu liikmest. Juhatuse koosolekud toimuvad kolm korda aastas, et teha järelevalvet haldusnõukogu otsuste koostamise ja rakendamise üle. Ka juhatuse koosolekute protokollid on avalikud (vt allpool).

Lisateave: juhatuse liikmed ja asendusliikmed.