You are here

Juhatus ja büroo

Juhatus

Juhatus kehtestab agentuuri strateegia ja eesmärgid ning veendub, et direktor vastutab oma tegevuse eest. Juhatuse tegevus on reguleeritud asutamismääruse ja töökorraga. Juhatus nimetab ametisse direktori ja võtab vastu järgmised põhidokumendid:

Juhatuse liikmed nimetatakse ametisse kooskõlas EU-OSHA asutamismäärusega. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ametisse kolme peamise huvirühma – valitsused, tööandjad ja töötajate organisatsioonid – esindajad igast liikmesriigist. Euroopa Komisjon nimetab ametisse oma liikmed.

Juhatuse esimees valitakse igal aastal rotatsiooni korras kolme huvirühma esindajate hulgast. Juhatuse koosolekud toimuvad kaks korda aastas ja koosolekute protokollid avalikustatakse. Lisateave: juhatuse liikmed ja asendusliikmed, sealhulgas nende huvide deklaratsioonid ja elulookirjelduste kokkuvõtted.

Juhatuse büroo

Büroo on väiksem juhtrühm, mis koosneb 11 juhatuse liikmest. Büroo koosolekud toimuvad kolm korda aastas, et teha juhatuse otsuste koostamise ja rakendamise järelevalvet. Ka büroo koosolekute protokollid on avalikud (vt allpool).

Lisateave: büroo liikmed ja asendusliikmed.